"in Prozent des BNE" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
in Prozent des BNEv procentech HND

Beispieltexte mit "in Prozent des BNE"

Eigenmittelobergrenze in Prozent des BNEStrop vlastních zdrojů jako procento HND

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dieser Parameter ist ein Prozent des Leitwertes von der Leitmaschine.Vyjadřuje se v procentech směrné hodnoty nadřazeného stroje.
Fettsäuregehalt in Prozent des GesamtfettsäuregehaltsPodíl mastných kyselin v % na celkovém množství mastných kyselin Mastné kyseliny
Obere Beurteilungsschwelle in Prozent des ZielwertesHorní práh posuzování vyjádřený v % cílové hodnoty
Untere Beurteilungsschwelle in Prozent des ZielwertesDolní práh posuzování vyjádřený v % cílové hodnoty
freie Fettsäuren, berechnet in Prozent Ölsäure, nach dem Verfahren des Anhangs II;stanovení volných mastných kyselin, vyjádřených v procentech kyseliny olejové, metodou uvedenou v příloze II;
tatsächlich angewandter Prämiensatz (ausgedrückt in Form des MPR als Prozentsatz des Kapitals)Skutečně účtovaná pojistná sazba (vyjádřená ve formátu minimální pojistné sazby procentem z jistiny)
Die Dumpingspanne, ausgedrückt als Prozentsatz des cif-Preises frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt, betrug 60,5 %.Zjištěné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, činilo 60,5 %.
Zinssatz: [Wert in Prozent oder, falls zutreffend, Angabe eines Referenzzinssatzes und Prozentwerts der Zinsmarge des Kreditgebers]úrokovou sazbu [hodnota v procentech nebo, připadá-li v úvahu, uvedení referenční sazby a procentní hodnoty úrokového rozpětí věřitele]
Programme, bei denen sich der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft auf einen anderen Prozentsatz beläuft, in abnehmender ReihenfolgeProgramy, u nichž se finanční příspěvek Společenství liší v závislosti na použitém snížení příspěvku
Je höher die Vorschubgeschwindigkeit gewählt wird, desto eher kann die Konturtreue an Umorientierungen der Vorschubrichtung abnehmen.Čím vyšší je rychlost posuvu, tím více může klesnout věrnost obrysu při změnách směru posuvu.
in % des BNEjako procento HND
eine repräsentative Probe des Transports der Milch zwischen ausgewählten Erzeugern und Abnehmern.reprezentativní vzorek přepravy mléka mezi vybranými producenty a odběrateli.
Entsprechend der jährlichen Einstufung durch die Weltbank auf der Grundlage des Pro-Kopf-BNE.Každoročně vymezovány Světovou bankou podle HND na obyvatele.
Die Einnahmen des Instituts bestehen aus Beiträgen der Mitgliedstaaten, die nach dem Bruttonationaleinkommensschlüssel (BNE-Schlüssel) zu entrichten sind.Příjmy ústavu jsou tvořeny příspěvky členských států stanovenými v závislosti na výši hrubého národního důchodu (HND).