"in des BNE" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "in des BNE"

Je höher die Vorschubgeschwindigkeit gewählt wird, desto eher kann die Konturtreue an Umorientierungen der Vorschubrichtung abnehmen.Čím vyšší je rychlost posuvu, tím více může klesnout věrnost obrysu při změnách směru posuvu.
in % des BNEjako procento HND
in Prozent des BNEv procentech HND
Eigenmittelobergrenze in Prozent des BNEStrop vlastních zdrojů jako procento HND
eine repräsentative Probe des Transports der Milch zwischen ausgewählten Erzeugern und Abnehmern.reprezentativní vzorek přepravy mléka mezi vybranými producenty a odběrateli.
Entsprechend der jährlichen Einstufung durch die Weltbank auf der Grundlage des Pro-Kopf-BNE.Každoročně vymezovány Světovou bankou podle HND na obyvatele.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Einsetzen/ Wechseln des TastersVsazení/výměna snímače
Allgemeine Ziele des ProgrammsObecné cíle programu
Allgemeines Ziel des ProgrammsObecný cíl programu
Das Proteinprofil ist Folgendes:Proteinový profil je následující:
eine Beschreibung des Zinssatzes.popis úrokové sazby.
eine Kopie des Antrags;kopii žádosti;
Finanzielle Beteiligung des ELERFinanční příspěvek z EZFRV
Punkt innerhalb des Gebäudesbod uvnitř budovy
Flanschmutter (Linksgewinde) und Druckscheibe abnehmen.Odšroubujte matici příruby (levý závit) a sejměte přítlačný kotouč.
Schnellverschlüsse rechts und links am Gehäuse-Oberteil lösen und Oberteil abnehmen.Povolte rychlouzávěry na pravé a levé straně horní části skříně a horní část sejměte.
ein nicht abnehmbarer, sich automatisch öffnender und schließender Tankdeckel;neodnímatelné, automaticky se otvírající a zavírající víčko plnicího hrdla palivové nádrže;
Hierzu wurde der Anteil der gewinnbringenden Verkäufe an unabhängige Abnehmer ermittelt.Toto ověření proběhlo stanovením podílu ziskového prodeje nezávislým odběratelům.
Somit wird auf das BNE jedes einzelnen Mitgliedstaats ein BNE-Abrufsatz angewandt.Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.
Einige kleinere Mengen wurden direkt an unabhängige Abnehmer in der Union ausgeführt.Určitá omezená množství byla vyvezena přímo nezávislým odběratelům v Unii.
Sie hat keine beweglichen Teile oder abnehmbare Kleidung und steht ohne Unterstützung.Nemá pohyblivé části ani snímatelné oblečení a udržuje svou pozici bez podepření.
Die Einnahmen des Instituts bestehen aus Beiträgen der Mitgliedstaaten, die nach dem Bruttonationaleinkommensschlüssel (BNE-Schlüssel) zu entrichten sind.Příjmy ústavu jsou tvořeny příspěvky členských států stanovenými v závislosti na výši hrubého národního důchodu (HND).
Die Verkaufsmenge des Wirtschaftszweigs der Union an unabhängige Abnehmer fiel 2009 stark um 19 %.V roce 2009 výrazně klesl objem prodeje výrobního odvětví Unie odběratelům, kteří nejsou ve spojení, a to o 19 %.
Die für diese Zwecke heranzuziehende Bemessungsgrundlage darf 50 % des BNE eines jeden Mitgliedstaats nicht überschreiten.Vyměřovací základ pro tyto účely nepřesahuje 50 % HND každého členského státu.
Des Weiteren legte die TMK-Gruppe Belege vor, aus denen angeblich hervorging, dass der unabhängige Abnehmer auch Präzisionsrohre verkaufte.Kromě toho předložila tato skupina důkazy, které údajně prokazují, že odběratel, který není ve spojení, prodával rovněž tzv. „precision pipes“.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System