"immer in ml/min!" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
immer in ml/min!jsou vždy v ml/min!

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Immer die Sicherheitsbestimmungen und Gefahrenhinweise beachten!Vždy respektujte bezpečnostní předpisy a informace o nebezpečích!
Arbeitsplatz immer sauber und hindernisfrei halten.Pracoviště a stroje vždy udržujte v čistotě a bez překážek.
Die Sicherheitseinrichtungen müssen immer funktionstüchtig sein.Bezpečnostní mechanismy musí být vždy ve funkčním stavu.
Die Temperaturkompensation sollte immer eingeschaltet sein.Kompenzace teploty by měla být vždy zapnutá.
Auf Unfälle oder Feuer immer vorbereitet seinVždy buďte připraveni na nehody nebo požár
Die eingestellte Zahl muss immer größer null seinNastavené číslo musí být vždy větší než nula
In allen Prüf- und Messtanks sind Schwimmerschalter eingebaut.Ve všech zkušebních a měřicích nádržích jsou nainstalovány plovákové spínače.
Wird durch einen Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkanntRozpozná se pomocí plovákového spínače v podlahové vaně
wenn ΔΕbatt immer einer Batterieladung entspricht,ΔEbatt vždy odpovídá nabití baterie;