"immer" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
immervždy

Beispieltexte mit "immer"

immer beachtenvždy mějte na paměti
immer in ml/min!jsou vždy v ml/min!
Immer gefährlich für das AugeVždy nebezpečné pro oko
Immer die Montageanleitung lesen!Vždy si přečtěte montážní návod!
Immer auf den Selbstschutz achten.Vždy dbejte na vlastní ochranu.
Immer die Sicherheitsbestimmungen und Gefahrenhinweise beachten!Vždy respektujte bezpečnostní předpisy a informace o nebezpečích!
Immer die eingestellte Kontaktfolge des eingebauten Kontaktwasserzählers beachten!Vždy dodržte nastavený sled kontaktů instalovaného kontaktního vodoměru!
Immer auch allgemein gültige gesetzliche und verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachten und anweisen!Vždy také respektujte všeobecně platné zákonné a ostatní závazné úpravy prevence nehod a ochrany životního prostředí a poukazujte na ně!
Immer kurze Leitungslängen zwischen Laminarstreckeneinheit und Prüfling anstreben und Engstellen, Knickstellen bzw. unnötige Kupplungen vermeiden (Druckverlust, Dichtheitsprobleme).Mezi jednotkou s úsekem laminárního proudění a zkoušeným dílem se vždy snažte používat co nejkratší vedení a eliminujte všechna úzká místa a ohyby resp. nepotřebné spojky (ztráta tlaku, problémy s těsností).
Förderzeit wird immer längerDoba dopravy se stále prodlužuje
Zu schweißende Teile immer demontieren.Svařované díly vždy demontujte.
Deshalb immer mit Wasserbenetzung arbeiten.Proto vždy pracujte za mokra s vodním postřikem.
Den Schaltschrank immer verschlossen halten.Skříňový rozvaděč udržujte vždy zavřený.
Arbeitsplatz immer sauber und hindernisfrei halten.Pracoviště a stroje vždy udržujte v čistotě a bez překážek.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.To je vždy zajištěno u originálních náhradních dílů.
Die Sicherheitseinrichtungen müssen immer funktionstüchtig sein.Bezpečnostní mechanismy musí být vždy ve funkčním stavu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schwimmermagnetschaltermagnetický plovákový spínač
Schwimmerschalterplovákový spínač
Zimmertemperaturpokojové teploty
Dunkelglimmerbiotit
immerhinpřesto
Immer wenn ein sich ändernder Auftrag auf der Anlage verarbeitet werden soll (Produktwechsel), muss die Anlage gerüstet werden.Kdykoli je na stroji třeba zpracovávat jinou zakázku (změna výrobku), musí být zařízení vystrojeno a seřízeno.
Dachdeckerei, Abdichtung und ZimmereiMontáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin
Füllstand in der Schwimmerkammer: …Hladina v plovákové komoře: …
Schwimmer-Magnetschalter für leer und übervollMagnetický plovákový spínač pro prázdný a přeplněný stav
Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge immer frei haltenPříjezdové cesty pro záchranářská vozidla vždy udržujte volné
Schwimmer überprüfen (hängt evtl.) ggf. austauschenZkontrolujte plovák (uvízl), popř. ho vyměňte
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.U originálních náhradních dílů to je vždy zaručeno.
Die Temperaturkompensation sollte immer eingeschaltet sein.Kompenzace teploty by měla být vždy zapnutá.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System