"im Folgenden „Mitgliedstaaten“, und" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
im Folgenden „Mitgliedstaaten“, und„členské státy“, a

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Grundsätzlich können unter Berücksichtigung der im folgenden Absatz genannten Fehlanwendungen Stäube, Späne und Kleinteile abgesaugt werden.Za dodržení ustanovení dalšího odstavce týkajícího se nesprávného používání je s tímto přístrojem obecně možno odsávat prach, třísky, piliny a malé předměty.
Im folgenden sind die Kategorie 4 betreffenden und für diese Studie wichtigen Teile der Norm auszugsweise abgedruckt.Následuje otisk těch částí uvedené normy, které se týkají bezpečnostní kategorie 4 a které jsou důležité pro předkládanou studii.
Im folgenden wird betrachtet, welche Ausfälle bereits vor dem Freigabebefehl und dem zeitnahen Öffnen der Schutztür auftreten können, bei denen noch kein Not-Aus ausgelöst wird.V další části budeme uvažovat o tom, k jakým výpadkům může dojít ještě před uvolňovacím příkazem a před otevřením ochranných dveří bez delší prodlevy, aniž by se již spouštěla rutina nouzového vypnutí.
Im Folgenden werden Eigenverbrauchsmarkt und freier Markt zusammen als „Gesamtmarkt“ bezeichnet.Závislý trh a volný trh jsou dále společně označovány jako „celkový trh“.
Im Folgenden werden Beispiele für die Anwendung des in Paragraph 14 aufgestellten Grundsatzes aufgeführt:Níže uvádíme některé příklady uplatnění zásady definované v odstavci 14:
Für die durchzuführenden Maßnahmen im Außenbereich werden eines oder mehrere der folgenden Instrumente zugrunde gelegt:Pro prováděné vnější akce se použije jeden nebo více těchto nástrojů:
Im Navigationsmodus sind entsprechend den Vorschriften für das Radarbild die folgenden festen Entfernungsbereiche und Entfernungsmessringe vorgeschrieben:V navigačním režimu jsou předepsány následující pevně dané dosahy a kružnice k měření vzdálenosti podle předpisů pro radar:
Im Folgenden sind Beispiele für die Bewertung eines übertragenen Vermögenswertes und der zugehörigen Verbindlichkeit gemäß Paragraph 30 aufgeführt.Níže jsou uvedené příklady ocenění převáděného aktiva a příslušného závazku podle odstavce 30.
Der Betreiber von zweimotorigen Flugzeugen hat die folgenden Anforderungen an die Steigleistung in Start- und Landekonfiguration zu erfüllen.Provozovatel dvoumotorového letounu musí splnit následující požadavky na stoupání po vzletu a v přistávací konfiguraci.