"illegal" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
illegalilegální

Beispieltexte mit "illegal"

Anhang XIII enthält Informationen für Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten.“Informace pro státní příslušníky třetích zemí nebo pro osoby bez státní příslušnosti, u nichž byl zjištěn neoprávněný pobyt v členském státě, jsou obsaženy v příloze XIII.“
Die Agentur ermittelt bewährte Praktiken für die Beschaffung von Reisedokumenten und die Abschiebung von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen.Agentura určí osvědčenou praxi v oblasti získávání cestovních dokladů a navracení státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících na území členských států.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

illegale Abtreibungnelegální potrat
illegale Zuwanderungnelegální migrace
Straftaten und andere illegale AktivitätenZločin a jiné protiprávní činnosti
nicht die Gefahr der illegalen Einwanderung besteht;nepředstavuje riziko nedovoleného přistěhovalectví;
unter Umgehung der Grenzkontrolle (illegale Einreise)Bez hraniční kontroly (neoprávněný vstup)
Reduzierung der Anzahl der illegalen Klein- und Leichtwaffen.Snížit počet nedovolených ručních střelných zbraní a lehkých zbraní.
Weitere Umsetzung des nationalen Plans gegen illegalen Handel.Dále provádět národní plán proti nedovolenému obchodování.
Beitrag zur Beseitigung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten FischereiPřispívat k vyloučení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Beitrag zur Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei.přispívat k vyloučení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.