"ihn" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
ihnjeho

Beispieltexte mit "ihn"

Gilt nur für für VHS und/oder IHN empfängliche Arten.Použitelné pouze pro druhy vnímavé k VHS a/nebo IHN.
Bitte füllen Sie ihn in einer der folgenden Sprachen aus:Vyplňte jej prosím v jednom z těchto jazyků:
In Bezug auf VHS und IHN zugelassene Fischzuchtbetriebe in ÖsterreichRybí hospodářství schválená v Rakousku, pokud jde o VHS a IHN
Der Hersteller gibt dem Plan eine ihn eindeutig bestimmende Bezeichnung oder Nummer.Výrobce musí plánu nápravných opatření přidělit jednoznačné identifikační označení nebo číslo.
Die Verantwortung seiner Untergebenen befreit ihn nicht von seiner eigenen Verantwortung.Odpovědnost jeho podřízených jej nikterak nezbavuje vlastní odpovědnosti.
Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine hat gegen ihn Ermittlungen wegen Hochverrats eingeleitet.Úřad nejvyššího státního zástupce Ukrajiny proti němu zahájil šetření pro velezradu.
eine vorherige Überarbeitung durch ihn unter Beachtung der vorgegebenen Fristen erforderlich machtvyžaduje z jeho strany předběžnou revizi textu vzhledem ke stanoveným lhůtám


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System