"ihm" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ihmjemu

Beispieltexte mit "ihm"

ihm steht gemäß Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates [31] finanzieller Beistand zur Verfügung;má přístup k finanční pomoci podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002 [31];
ihm stehen gemäß Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates [30] finanzieller Beistand der Union zur Verfügung;má přístup k finanční pomoci Unie podle nařízení Rady (EU) č. 407/2010 [30];
In ihm werden allgemeine Maschinenzustände angezeigt.V něm se zobrazují všeobecné stavy stroje.
Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen.Při neodborném používání může být zdrojem nebezpečí.
Beträge, die ein Mitglied erhalten hat oder die ihm zustehen,částky, které člen obdržel, nebo mu jsou splatné,
Die Bankenlizenz sollte ihm so schnell wie möglich entzogen werden.Bankovní licence by měla být odňata co nejdříve.
Verlust bzw. Beschädigung ihm anvertrauter Barmittel, Werte und Dokumente;ztrátu nebo poškození hotových peněz, majetku a dokladů, které mu byly svěřeny;
Der Antrag wurde als begründet angesehen, es wurde ihm daher stattgegeben.Žádost se považovala za odůvodněnou, a bylo jí tudíž vyhověno.
schriftlich bestätigt, dass ihm für die betreffenden Kategorien und Länderpísemně osvědčí, že v souvislosti s dotčenými kategoriemi a zeměmi