"identisch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
identischtotožný

Beispieltexte mit "identisch"

identisch mit dem in Feld I.7 eingetragenen Ausfuhrland;shodná se zemí vývozu uvedenou v kolonce I.7.;
Die taxonomischen Konzepte sind identisch.Taxonomická pojetí druhu jsou totožná.
Die Abläufe an den beiden Robotern sind identisch.Oba roboty vykonávají identické procesy.
Die Ausgestaltung der Auktionen ist an allen Kopplungspunkten identisch.Ve všech propojovacích bodech se použije stejný způsob pořádání aukcí.
Die Einstellung des Druckentlastungsventils des Kraftstofftanks ist identisch.Seřízení přetlakového ventilu palivové nádrže je shodné.
Die Art der Abdichtung und Belüftung des Kraftstoffzuteilungssystems ist identisch.Metoda těsnění a odvzdušnění systému dávkování paliva je shodná.
die wichtigen Parameter (also z. B. Bauart, Arbeitsweise, Volumen, Lage) sind identisch.důležité parametry (tj. konstrukce, princip činnosti, objem, umístění atd.) jsou shodné,
Die Form des Kraftstoffbehälters sowie das Material des Kraftstoffbehälters und der Kraftstoffleitungen sind identisch.Tvar palivové nádrže, materiál nádrže a hadic pro kapalné palivo jsou shodné.
Die Vorgehensweise ist identisch zu der Basissoftware.Postup je stejný jako u základního softwaru.
Der Meßablauf ist unabhängig von der gewählten Meßart immer identisch .Průběh měření je nezávisle na zvoleném druhu měření vždy shodný.
Erzeugungsmitgliedstaat, sofern nicht identisch mit der Angabe unter Nummer 2;členský stát produkce, pokud není totožný s členským státem uvedeným v bodě 2;
Name des Herkunftslandes angeben, das mit dem Ausfuhrland identisch sein muss.Název země původu se musí shodovat se zemí vývozu.
Die Arbeitsabläufe an der zweiten Arbeitsposition sind identisch zur ersten Arbeitsposition.Pracovní kroky ve druhé pracovní poloze jsou shodné s těmi v první pracovní poloze.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von ihnen ausgestellten Zertifikate identisch sind.Členské státy jsou povinny zajistit, aby certifikáty, které vydávají, byly identické.
Überdies sind sie vollständig austauschbar und sehen insbesondere für die breite Bevölkerung identisch aus.Kromě toho jsou také zcela vzájemně zaměnitelné a zejména z pohledu veřejnosti vypadají shodně.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

naturidentische Aromastoffepřírodně identické aromatické látky
Identische Parameter für die Erweiterung der Genehmigung:pro rozšíření schválení jsou:
Edelmetallgehalt (identisch oder größer)obsah drahých kovů (identický nebo vyšší),
Anzahl der identischen Operationen je Zykluspočet identických operací za strojový cyklus
Land des Kreditnehmers (falls nicht mit dem Käufer identisch)Země dlužníka (liší-li se od kupujícího)
Name des Kreditnehmers (falls nicht mit dem Käufer identisch)Název dlužníka (liší-li se od kupujícího)
Die beiden Seiten bestehen aus völlig identischen Instrumenten.obě části se skládají ze zcela identických nástrojů;
Standort des Kreditnehmers (falls nicht mit dem Käufer identisch)Místo dlužníka (liší-li se od kupujícího)
Sie dürfen jedoch keine naturidentischen oder künstlichen Substanzen beinhalten.Nesmí však obsahovat žádné přírodně identické ani umělé látky.