"ideal" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
idealdokonalý

Beispieltexte mit "ideal"

Ideal ist die Form einer Lavaldüse.Ideálním tvarem je Lavalova dýza.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Anteile der verschiedenen Arten sind idealerweise wie folgt:Ideální rozdělení mezi jednotlivé druhy je následující:
Diese Regelung sieht eine Befreiung so genannter „Idealorganisationen“ von der Körperschaftsteuer vor.Tento režim poskytuje osvobození od daně z příjmu právnických osob pro tzv. „ideální organizace“.
Bei idealer Prüflingsgeometrie ist der angezeigte Volumenstrom ein direktes Maß für den engsten Querschnitt des Prüflings.Při přezkušování dílů ideální geometrie je signalizovaná velikost objemového průtoku přímým indikátorem rozměru nejužšího průřezu zkoušeného dílu.