"hoch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hochvysoko

Beispieltexte mit "hoch"

hoch entwickelte Industrieprůmysl moderní technologie
Hoch - und TiefbauPozemní a podzemní stavitelství
Hoch motivierte, gut ausgebildete und unparteiische Mitarbeiter sind für eine wirksame Aufsicht von entscheidender Bedeutung.Pro účinný dohled jsou nezbytní vysoce motivovaní, dobře vyškolení a nestranní zaměstnanci.
Hoch isotaktisches Polypropylen (HIPP), auch gefärbt, für die Herstellung von Kunststoffteilen für Lufterfrischer mit den folgenden Eigenschaften:Vysoce izotaktický polypropylen (HIPP), též zabarvený, určený pro výrobu plastových komponentů do osvěžovačů vzduchu, s těmito vlastnostmi:
Der Rechner bootet hochSpustí se počítač
Die Software bootet hochRozběhne se software
Luftleistung ist zu hochVzduchový výkon je příliš vysoký
Meldung Kühler läuft hoch.Hlášení Chladič nabíhá.
Temperatur Laserankopplung zu hochTeplota napojení laseru příliš vysoká
Hochdruckdichtprüfung Druck zu hochkontrola těsnosti při vys. tlaku / tlak je příliš vysoký
Hochdruckdichtprüfung Druck zu hochKontrola těsnosti při vys. tlaku / tlak je příliš vysoký
Seite hoch / runterstranu nahoru / dolů
Cursor hoch / runterKurzor nahoru / dolů
Druck ist zu hoch eingestellt.Tlak je nastaven příliš vysoko.
Zulaufdruck wurde zu hoch vorgegebenZadání přívodního tlaku je příliš vysoké
Stationen mit hoch liegendem SchwerpunktStanoviště s vysoko položeným těžištěm
Wie hoch ist die Bruttobeihilfeintensität?Jaká je hrubá míra podpory?
Kontrolle hoch radioaktiver umschlossener StrahlenquellenKontrola vysokoaktivních uzavřených zdrojů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hochdruckdichtprüfungkontrola těsnosti při vysokém tlaku
Hochdruckrohrvysokotlaká trubka
Hochregalbauweisevýškový regál
Hochschulausbildungvysokoškolské vzdělání
Hochwaldsemenný les
Hochdruck (HD)vysoký tlak
Hochschule EsslingenVysoká škola Esslingen
Hochdruck Dichtheitsflagvysoký tlak - příznak těsnosti
Hochdruckschlauch anbringenpřipevněte vysokotlakou hadici
Hochdruckdichtheitsprüfung aktivkontrola těsnosti při vysokém tlaku aktivní
reset Hochdruckprüfungresetování kontroly při vys. tlaku
Europäisches HochschulinstitutEvropský univerzitní institut
Hoch- und TiefbauRealizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství
Hochwirksam gegen Schmerzen.Vysoce účinný pro tlumení bolesti.
hochwertige Straßen einschließlichsilnice vysoké kvality, včetně
Hochschuleinrichtungen und Forschungsinstituten,vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy;
Öffne Hochdruck Ventilotevření vysokotl. Ventilu
starte Hochdruck Regelungspuštění regulace vys. tlaku
Spindel Hochdruckprüfung vorkontrola vysokého tlaku při pohybu vřetena vpřed
Spindel Hochdruckprüfung rückkontrola vysokého tlaku při pohybu vřetena vzad
Niedertemperaturpumpen und HochtemperaturpumpenNízkoteplotní a vysokoteplotní čerpadla
Hochdruckventil für die Regelung vorhandenvysokotlaký ventil regulace existuje
Hochdruckventil für die Regelung vorhandenVysokotlaký ventil regulace exSkut. hodn.uje
Hochdruckleitungen am Rail-Berstmodul lösenOd modulu pro zkoušku pevnosti railu v průtlaku odpojte vysokotlaká vedení
hochgenaue Messungen durch präzise Linearführungvysoce přesná měření díky přesnému lineárnímu vedení
Hochpräzise Basisstation von geringerer Bedeutung.Základní stanice s vysokou přesností, která je méně významná a provozuje ji některá odborná instituce.
Hochschullehrer und Parteien des AusgangsrechtsstreitsVysokoškolští učitelé a účastníci původního řízení
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken und konventionelle Eisenbahnstrecken einschließlichvysokorychlostní a konvenční železniční tratě včetně:
Wasserstand ist zu hochStav vody je příliš vysoký
Ventilator läuft nicht hochNerozbíhá se ventilátor
Sollwert des Hochdruckes zu hochpožad. hodnota vys. tlaku je příliš vysoká
runter, neues Teil greifen, hochdolů, uchopit nový díl, nahoru
Sollwert des Hochdruckes zu hochPožad. hodnota vys. tlaku je příliš vysoká
runter, fertiges Teil ablegen, hochdolů, odložit hotový díl, nahoru
Rechenblock zählt Variable Abbruch hochPočetní blok vzestupně počítá hodnotu proměnné Ukončit
starte setzen Hochdruck ventilspuštění nastavení vysokotlak. ventilu
der Hochdruckanschluss kontaktiert werden.napojit vysokotlakou přípojku.
Filterhaltebalken hochziehen und einhängen.Přídržku filtru povytáhněte směrem nahoru a zavěste.
Automatische Prüfung der Hochhalteeinrichtung.Automatická kontrola zařízení k udržení smýkadla nahoře.
Niederdruck und HochdruckAnschluss vormontierenVsazení nízkotlaké a vysokotlaké přípojky
prüfe Endlageschalter Spindel Hochdruckprüfungkontrola konc. spínače vřetene zkoušky při vys. tlaku
falcher Bearbeitungstyp für HochdruckdichtprüfungChybný typ opracování pro kontrolu těsnosti při vys. tlaku