"historisch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
historischdějinný

Beispieltexte mit "historisch"

Die OD-Werte der Kontrollen sollten nicht unter historisch etablierten unteren Grenzwerten liegen.Hodnoty OD kontrol by neměly být pod dosud zjištěnými dolními hranicemi.
In diesem Fenster werden die Fehlermeldungen historisch mit Status, Meldungsnummer, Funktionseinheit, Gerät, Meldungstext, Zeitstempel und Index angezeigt.Toto okno obsahuje historický přehled chybových hlášení s údaji o stavu, čísle hlášení, funkční jednotce, přístroji a s textem hlášení, časovým razítkem a indexem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

historische Stättehistorické místo
historische Geografiehistorická geografie
historische Aufzeichnungen zum Nachweis des Herstellungs-, Änderungs- und Instandhaltungsstandes des Luftfahrzeugs.záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla.
Verweis auf historische Kontrolldaten.odkaz na dosavadní údaje kontrol.
Jedes Objekt von historischer Bedeutung.Každý objekt historického významu.
Ressourcenschätzung anhand historischer DatenHistorický odhad zdroje
überprüfbare historische Daten des Teilnehmers.kontrolovatelných historických údajů účastníka.
Prüfung der historischen jährlichen FinanzinformationenOvěření historických ročních finančních údajů
Akzeptanz der QK-Daten mit Verweis auf historische Chargendatenpřijatelnost údajů z kontrol kvality s odkazem na dosavadní údaje o šaržích,
voraussichtliches Variabilitätsmuster (auf der Grundlage historischer Ergebnisse);předpokládaného vzorce proměnlivosti kvality (vyplývajícího například z předchozích výsledků);