"hinzufügen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hinzufügenPřidat

Beispieltexte mit "hinzufügen"

Begriffe zu WL hinzufügenPřidat pojmy do seznamu WL
Bei Bedarf weitere Zeilen hinzufügen.Podle potřeby doplňte další řádky.
Fügebefehle aus Funktionsbibliothek hinzufügenPřidávání připojovacích příkazů z knihovny funkcí
Er darf nicht seine persönliche Meinung hinzufügen.Nesmí připojovat své osobní názory.
Eine 1:50-wässrige Lösung kochen, ca. 0,1 ml Iod-Testlösung hinzufügen.Vodný roztok vzorku zředěný 1:50 se povaří, přidá se asi 0,1 ml jodového zkušebního roztoku.
Für Verwaltungszwecke kann die zuständige Behörde dem Exemplar Nr. 2 zusätzliche Exemplare hinzufügen.Pro správní účely mohou příslušné orgány k tiskopisu č. 2 připojit další vyhotovení.
Änderungen im Zusammenhang mit dem Hinzufügen einer neuen Kontraindikation;změny týkající se přidání nové kontraindikace,
Bei Hinzufügen von Natamycinkristallen auf einer Tüpfelplatte zu einem Tropfen:Po přidání několika krystalů natamycinu na desku, na kterou byla přidána kapka:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Andere Arten (bitte spezifizieren; bei Bedarf Spalten hinzufügen)Ostatní druhy (specifikujte a v případě potřeby přidejte sloupce)
Bevor Sie einen Begriff hinzufügen, muss zuerst eine WL angelegt werden.Než přidáte určitý pojem, musíte nejdříve založit seznam WL.
Insbesondere die Konturwerkzeuge „Vektor hinzufügen“, „Vektor entfernen“ sowie „Kontur bereinigen“ können die Anzahl der vorhandenen Vektoren verändern.Počet existujících vektorů mohou měnit zejména nástroje k vytváření obrysu „Vektor hinzufügen“ (Přidat vektor), „Vektor entfernen“ (Odstranit vektor) a „Kontur bereinigen“ (Korekce obrysu).