"hinweisen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hinweisenupozorňovat

Beispieltexte mit "hinweisen"

Sie soll lediglich auf die wesentlichen Gefahren zusammenfassend hinweisen.Jeho účelem je pouze shrnout závažná nebezpečí a upozornit na ně.
Piktogramme sind Warn- und/oder Gebotsschilder an der Maschine, die auf Restgefahren hinweisen.Piktogramy jsou výstražné nebo příkazové štítky na stroji, které upozorňují na zbytková nebezpečí.
wird bei zusätzlichen Hinweisen verwendetpoužívá se v souvislosti s doplňujícími upozorněními
Davon abweichende Werte sind ggf. den speziellen Hinweisen zu entnehmen.Odlišující se hodnoty lze popř. zjistit ve zvláštních pokynech.
erforderlichenfalls mit besonderen Hinweisen für eine sichere und sachgemäße Verwendungpokud je to nezbytné, konkrétní pokyny, které se mají dodržovat při bezpečném a vhodném užívání;
gemäß den einschlägigen Informationen, Hinweisen und/oder Freigaben der zuständigen Flugverkehrsdienststelle.v souladu s příslušnou oznámenou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb.
der Auf- und Abbau der Maschine entsprechend den Hinweisen der Betriebsanleitung sicher durchgeführt werden kann.instalace a demontáž stroje bude možné provést bezpečně v souladu s pokyny návodu k obsluze.
Die Ware ist für den Einzelverkauf aufgemacht (15 ml Tropffläschchen), einschließlich Hinweisen zu Dosierung und Anwendung.Výrobek je upraven pro drobný prodej (15 ml lahvička s kapátkem) s údaji o dávkování a použití.
Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.Kromě pokynů v tomto návodu k provozu musí být respektovány všeobecně platné bezpečnostní předpisy a předpisy prevence nehod.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Klassifizierung der Signalwörter in SicherheitshinweisenKlasifikace signálních slov v bezpečnostních pokynech
Erteilung von Hinweisen, wie Anträge auf Berichtigungen begründet werden können,poskytnutí důkazů o odůvodnění žádostí o úpravy;
Den in der Betriebsanleitung angegebenen Sicherheitshinweisen ist unbedingt Folge zu leisten.Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto provozním návodu je nutno bezpodmínečně dodržovat.
Lebensmittelunternehmer können auf ihren Produkten auch darauf hinweisen, dass keine Polyphosphate verwendet wurden.Provozovatelé potravinářských podniků mohou rovněž na svých výrobcích uvést, že polyfosforečnany nebyly použity.
Umstände, die darauf hinweisen können, dass ein Geschäftsvorfall nicht geordnet verlaufen ist, sind unter anderem:Lze uvést následující příklady okolností, které mohou naznačovat, že transakce není řádná:
Erteilung von Hinweisen und Informationen, die für die sichere und effiziente Durchführung von Flügen zweckdienlich sind;poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů;
Faktoren, die auf die Notwendigkeit einer Anpassung der Marktpreisnotierung des Vermögenswerts hinweisen können, sind unter anderem:Mezi faktory, které mohou naznačovat, že by kótovaná cena aktiva měla být upravena, patří například:
Informationen über erforderliche Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich Angabe von Gefahrenklasse, Gefahrensätzen und Sicherheitshinweisen.Informace o preventivních opatřeních, která je nutné učinit, včetně údajů o kategorii nebezpečnosti a rizika a bezpečnostních pokynech.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System