"hinreichend" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

hinreichenddostatečný

Beispieltexte mit "hinreichend"

hinreichend sichergestellt ist, dass jeder Verstoß gegen dieses Zugangsverbot eindeutig erkennbar ist;v případě porušení tohoto zákazu přístupu lze přiměřeně zajistit, aby toto porušení bylo spolehlivě zjistitelné;
Ein kurzer Abriss ist in diesem Zusammenhang hinreichend.V této souvislosti postačuje stručný přehled.
Der entsprechende Antrag ist hinreichend zu begründen.Příslušná žádost musí být řádně odůvodněna.
Die geplanten Maßnahmen sind hinreichend zu begründen.Navrhovaná opatření by měla být dostatečně zdůvodněna.
Außerdem dürfte die Servicegesellschaft hinreichend rentabel sein.Servisní společnost bude navíc patrně dostatečně životaschopná.
eine für die eindeutige Bestimmung der Solareinrichtung hinreichend ausführliche Beschreibung,dostatečně podrobný popis modelu solárního zařízení umožňující jeho jednoznačné určení;
eine für die eindeutige Bestimmung des Raumheizgerätes hinreichend ausführliche Beschreibung,dostatečně podrobný popis modelu ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů umožňující jeho jednoznačné určení;
eine für die eindeutige Bestimmung des Kombiheizgerätes hinreichend ausführliche Beschreibung,dostatečně podrobný popis modelu kombinovaného ohřívače umožňující jeho jednoznačné určení;
eine für die eindeutige Bestimmung des Temperaturreglermodells hinreichend ausführliche Beschreibung,dostatečně podrobný popis modelu regulátoru teploty umožňující jeho jednoznačné určení;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auf hinreichende Tragfähigkeit des Gabelstaplers achten!Dbejte na dostatečnou nosnost podlahy vysokozdvižného vozíku!
um hinreichende Nachweise für schädigende Wirkungen zu erhalten.k poskytnutí dostatečných důkazů o příslušných nepříznivých účincích na člověka
Liegen Fotos bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten enthalten.Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.
Systeme und Verfahren, die einen hinreichenden Prüfpfad gewährleisten;systémů a postupů pro zabezpečení odpovídající auditní stopy;
die Vorgabe, ein Prüfgutachten vorzulegen, das hinreichende Sicherheit bietet.požadavek na předložení ověřovacího posudku s přiměřeným ujištěním.
die Vorgabe, ein Prüfgutachten vorzulegen, das hinreichende Sicherheit bietet;požadavek na předložení ověřovacího posudku s přiměřeným ujištěním;
eine für die eindeutige Bestimmung des Warmwasserbereitermodells hinreichend ausführliche Beschreibung;dostatečně podrobný popis modelu ohřívače vody umožňující jeho jednoznačné určení;