"hiermit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hiermittímto

Beispieltexte mit "hiermit"

Hiermit erklärt der HerstellerVýrobce tímto prohlašuje,
Hiermit erklären wir, dass die MaschineTímto prohlašujeme, že stroj
Hiermit wird eine Sachverständigengruppe gegründet.Zřizuje se odborná skupina.
Hiermit erklären wir, dass die unvollständige MaschineTímto prohlašujeme, že neúplné strojní zařízení
Hiermit wird bescheinigt, dass die oben beschriebenen Exemplare:Tímto se potvrzuje, že výše popsané exempláře:
Hiermit erklärt das Gericht, dass der beigefügte Europäische ZahlungsbefehlSoud tímto prohlašuje přiložený evropský platební rozkaz
Hiermit wurden die Prüfabläufe für die verschiedenen Prüflingen entwickelt.S jeho využitím byly vypracovány procesy zkoušek jednotlivých dílů.
Wir bestätigen hiermit nachfolgend durchgeführte SchulungTímto dosvědčujeme toto uskutečněné školení
Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass folgendes ProduktTímto prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že následující výrobek
Die in der vorläufigen Verordnung verwendete Methodik wird hiermit bestätigt.Potvrzuje se metodika použitá v prozatímním nařízení.
Die Korrekturkoeffizienten nach Artikel 11 Absatz 2 werden hiermit wie folgt festgesetzt:Opravné koeficienty podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení se stanoví takto:
Generalmajor Philippe Pontiès wird hiermit zum Befehlshaber der EU-Operation EUFOR RCA ernannt.Velitelem operace EU EUFOR RCA je jmenován generálmajor Philippe Pontiès.
Der unterzeichnete amtliche Inspektor/Die unterzeichnete amtliche Inspektorin bescheinigt hiermit Folgendes:Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že:
Alle interessierten Parteien werden hiermit gebeten, ihren Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise schriftlich darzulegen.Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ich erkläre hiermit:Prohlašuji, že:
Hiermit lege ich Einspruch ein gegen den Europäischen Zahlungsbefehl vomPodávám tímto odpor proti evropskému platebnímu rozkazu vydanému dne
Hiermit erklären wir, dass die Angaben in diesem Formular zutreffend sind.Tímto prohlašujeme, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné.
Hiermit kann der aktuell geladene Datensatz in eine Textdatei exportiert werden.Umožňuje exportovat aktuálně načtenou datovou větu do textového souboru.
Hiermit erklären wir, dass bei der nachstehend beschriebenen unvollständigen MaschineTímto prohlašujeme, že pro níže popsaný neúplný stroj
Hiermit erkläre ich, dass die Angaben in diesem Formblatt und den beigefügten Unterlagen richtig und vollständig sind.Prohlašuji, že informace poskytnuté v tomto formuláři a jeho přílohách a dodatcích jsou podle mého nejlepšího vědomí správné a úplné.
Hiermit wird bestätigt, dass lediglich beim Unternehmen Pearl eine Verletzung der Informationspflicht festgestellt wurde.Tímto se potvrzuje, že porušení povinnosti podávat zprávy bylo zjištěno pouze u společnosti Pearl.
Hiermit erklären wir, daß der Leisteneinleger zum ausschließlichen Umsetzen von Holzleisten folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprichtTímto prohlašujeme, že vkládač lišt určený výhradně k překládce dřevěných lišt vyhovuje těmto platným ustanovením
erklärt hiermit, dass folgendes Produkttímto prohlašuje, že níže uvedený produkt
Der/Die Unterzeichnete erklärt hiermit::Já, níže podepsaný, prohlašuji, že:
vertritt, erklärt hiermit, dass das Produkttímto prohlašuje, že výrobek
Im Namen von [Name des Luftfahrtunternehmens] erkläre ich hiermit:Jménem [název leteckého dopravce] prohlašuji, že:
Der/die Unterzeichnete erklärt hiermit, dass diese Angaben sachlich richtig sind.Já, níže podepsaný, prohlašuji, že výše uvedené informace jsou věcně správné.
Der/Die Unterzeichnete bescheinigt hiermit, dass das vorstehend beschriebene Pferd folgende Anforderungen erfüllt:Já, níže podepsaný, potvrzuji, že výše zmíněný kůň splňuje tyto požadavky:
Ich erkläre hiermit, dass die obigen Informationen nach meinem besten Wissen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.Potvrzuji tímto, že výše uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí úplné a pravdivé: