"hervorrufen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hervorrufenevokovat

Beispieltexte mit "hervorrufen"

Kann eine allergische Reaktion hervorrufenMůže způsobit alergickou reakci
Dieses Mittel kann schwere allergische Reaktionen hervorrufen.Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.
Bei Betrieb können die Bauteile sich überhitzen oder sich durch Temperaturerhöhung ausdehnen und dadurch Druckschwankungen hervorrufen.Za provozu se díly mohou přehřívat nebo se působením zvýšené teploty mohou roztahovat a tím mohou vyvolávat kolísání tlaku.
Nach Verschlucken auf keinen Fall Erbrechen hervorrufen und sofort einen Arzt hinzuziehen.Po spolknutí v žádném případě nevyvolávejte zvracení a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Biologische Produkte oder Substanzen (z. B. Pollen), die bei einer Vielzahl von Menschen Allergien hervorrufen könnten.Biologické přípravky nebo látky (jako například pyl), které jsou schopny způsobit alergii velkému počtu lidí.
Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktionen hervorrufen kann.Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení stroje a jeho funkcí.
Eine Feinanpassung kann notwendig sein, da die leicht inhomogene Ausleuchtung des Bearbeitungsraumes geringe Verschiebungen hervorrufen kann.Může být nutná úprava, protože lehce nehomogenní osvětlení pracovního prostoru může vyvolat malé posuny.
Das ist sehr wichtig, da die Verunreinigungen an Dichtungen, Ventilsitz, usw. Beschädigungen hervorrufen und so die Lebensdauer stark herabsetzen.To je velmi důležité, neboť nečistoty v těsněních, sedlech ventilů atd. způsobují poškození, a snižují tak výrazně jejich životnost.
Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen können, die zur Erreichung der von der Branchenmaßnahme verfolgten Ziele der GAP nicht unbedingt erforderlich sind;mohou způsobit narušení hospodářské soutěže a nemají zásadní význam pro dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují mezioborové organizace;
Besondere Beachtung ist dem Schutz der Augen zu widmen, da hier schon eine geringfügige Einwirkung durch Laserstrahlung einen irreparablen Schaden hervorrufen kann.Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně očí, protože zde může již omezené působení laserového paprsku způsobit nevratné škody.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren für Mensch und Tier sowie Schäden an Sach- und Objektwerten hervorrufen, für die Kirchner und Tochter keine Haftung übernimmt.Nerespektování těchto pokynů může být nebezpečné pro lidi a zvířata a způsobit na hmotném a nehmotném majetku škody, za které nepřebírá společnost Kirchner und Tochter žádnou zodpovědnost.
Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit allgemeinem Gefahrensymbol "Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9" besonders gekennzeichnet.Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k montáži a provozu, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení osob, jsou označeny všeobecným symbolem nebezpečí "Bezpečnostní označení podle normy DIN 4844-W9".
Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen oder für die Maschine und ihre Funktion hervorrufen können, sind am linken Rand mit den unten aufgeführten Symbolen gekennzeichnetU bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržením může dojít k ohrožení osob, stroje nebo jeho funkceschopnosti, je na levém okraji vždy jeden z následujících symbolů