"hergestellt" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hergestelltvyráběný

Beispieltexte mit "hergestellt"

Grundstellung wird hergestelltvytváří se základní poloha
Hergestellt durch chemische SyntheseVyrobeno chemickou syntézou
hergestellt wurden am … oder zwischen dem … und dem …(4).]byly vyrobeny dne … nebo mezi …a …(4);]
hergestellt durch kationische Polymerisation von C-5-Alken-Monomerenzískaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5
hergestellt im Präzisionsgussverfahren aus grauem Gusseisen gemäß der Norm DIN EN 1561;z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561,
hergestellt aus einem Verbindungshalbleiter und mit einer Taktfrequenz größer als 40 MHz oderjsou vyrobeny ze složených polovodičů a pracují při hodinových frekvencích vyšších než 40 MHz; nebo
hergestellt aus Phosphorbronze-Geflecht, chemisch behandelt zur Verbesserung der Benetzbarkeit undjsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a
hergestellt aus hochfesten Aluminiumlegierungen, martensitaushärtendem Stahl oder hochfesten "faser- oder fadenförmigen Materialien".jsou vyrobeny z vysoce pevných hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli nebo vysoce pevných "vláknitých materiálů".
warte bis Grundstellung hergestelltčekání na vytvoření zákl. polohy
warte bis Grundstellung hergestelltČekání na nastav. zákl. polohy
warten bis Grundstellung hergestelltčekejte, dokud nebude vytvořena základní poloha
warten bis Grundstellung hergestelltVyčkejte nastavení zákl. polohy
Die Betriebsbereitschaft ist hergestelltStroj se nachází ve stavu provozní pohotovosti
die Betriebsbereitschaft der Anlage ist hergestelltlinka je ve stavu provozní pohotovosti
Spannungs und Versorgungsanschlüsse sind hergestellt.Byly provedeny přípojky pro napájení elektrickou energií a přívod dalších médií.
ohne Anreicherung hergestellt wird;se vyrábí bez obohacování;
aus entrindetem Rundholz hergestellt sein undbýt vyrobeno z odkorněné kulatiny a
Es konnte keine Socketverbindung hergestellt werdenNebylo možno vytvořit spojení "socket"
Die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden.Nebylo možno navázat spojení se serverem.
Zigaretten (industriell hergestellt und/oder selbstgedreht)cigarety (vyrobené a/nebo ručně balené)
Behältnisse, aus Hohlglas hergestellt (ohne Haushaltskonservengläser)Nádoby vyrobené ze skleněných trubic (kromě nádob na zavařování)
Anschließend muss die Druckluftversorgung und Stromversorgung hergestellt werden.Poté musí být připojeny přívody tlakového vzduchu a elektrického napájení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hergestelltes Synthesegas ist im Rahmen der Massenbilanzmethodik als Stoffstrom zu betrachten.Vyrobený syntetický plyn je podle metodiky založené na hmotnostní bilanci pokládán za zdrojový tok.
hergestellt, um einen militärischen Standard oder eine militärische Spezifikation zu erfüllen, odervyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo
hergestellt aus von Unternummer 1C010a, 1C010b oder 1C010c erfassten "faser- oder fadenförmigen Materialien",vyrobená z "vláknitých materiálů" uvedených v položkách 1C010.a, 1C010.b. nebo 1C010.c.;
hergestellt aus Borsilikatglas mit einem linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten größer als 2,5 × 10–6/K bei 25 °C oderjsou vyrobeny z borokřemičitého skla s koeficientem lineární tepelné roztažnosti větším než 2 × 10-6/K při 25 °C; nebo
hergestellt aus "faser- oder fadenförmigen Materialien" aus organischen Stoffen oder Kohlenstoff mit allen folgenden Eigenschaften:vyrobená z organických nebo uhlíkatých "vláknitých materiálů":
hergestellt aus "Verbundwerkstoffen" mit einem linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten kleiner/gleich 5 × 10–6 in jeder Koordinatenrichtung;vyrobené z "kompozitních" materiálů, jejichž koeficient lineární tepelné roztažnosti v jakémkoliv směru souřadnic je roven 5 × 10-6 nebo menší;
aus Schafs- und/oder Ziegenmilch hergestelltvýhradně z ovčího a/nebo kozího mléka
Idiazabal, Manchego und Roncal, ausschließlich aus Schafsmilch hergestelltIdiazabal, Manchego a Roncal, vyrobené výhradně z ovčího mléka
Rekonstituiertes Leder auf der Grundlage von Leder oder Lederfasern hergestelltKompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken
Anderes Spielzeug aus Metall, Miniaturmodelle, im Spritzgussverfahren hergestelltMiniaturní modely lité pod tlakem, z kovu
Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Kochen hergestelltDžemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením
Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestelltVýrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
Andere Lebensmittelzubereitungen, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestelltOstatní výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
Andere aus Platten hergestellte WarenOstatní výrobky vyráběné z plastových fólií
ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt:vyrobené výhradně z ovčího mléka:
Aufstellung der hergestellten BordkläranlagenSouhrn vyráběných palubních čistíren odpadních vod
Konzentriertes Guavenmark, durch Kochen hergestellt:Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:
Konzentriertes Acerolamark, durch Kochen hergestellt:Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly, získaný vařením:
Aufstellung der hergestellten Bordkläranlagen (Muster)Seznam vyrobených palubních čistíren odpadních vod (vzor)
einem im Druckgussverfahren hergestellten Wärmeableiter,chladiče litého pod tlakem,