"grundsätzlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

grundsätzlichzákladně

Beispieltexte mit "grundsätzlich"

Grundsätzlich in Drehrohröfen zur Zementherstellung anwendbar.V zásadě použitelné pro rotační cementářské pece.
Grundsätzlich wird das Filtermedium immer geometrisch angeordnet.Filtrační prostředek je v podstatě uspořádán geometricky.
Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".Obecně platí naše "Všeobecné prodejní a dodací podmínky".
Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen.Veškeré práce na čerpadle je zásadně nutno provádět v klidovém stavu stroje.
Grundsätzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand durchzuführen.Práce na stroji se smí provádět zásadně pouze v klidovém stavu, tedy po odstavení.
Grundsätzlich sollte die Signalerkennung nach einer anerkannten Methode erfolgen.Obecně platí, že při získávání signálů by se měla sledovat uznávaná metodika.
Grundsätzlich werden solche Verfahren nach den einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften durchgeführt.Na tato řízení se v zásadě vztahují vnitrostátní procesní pravidla [98].
Die Auswuchtgütestufe beträgt grundsätzlichKvalita vyvážení je zásadně na stupni
Die Prüfanlage ist grundsätzlich stillzusetzenZkušební zařízení je zásadně nutno uvést do klidového stavu
Der Prüfstand ist grundsätzlich still zu setzenZkušební stolici je nutno zásadně odstavit
Bei einem Gefahrenfall oder Unfall grundsätzlich die Ruhe bewahren.V případě nebezpečí nebo nehody zásadně zachovejte klid.
Im Einzelnen würde diese Position grundsätzlich Folgendes umfassen:Tato kategorie v zásadě zahrnuje:
Der Name der Region wird grundsätzlich in schwarzen Lettern gesetzt.Názvy regionů jsou vždy vysázeny černými písmeny.
Die SNCR-Technik ist grundsätzlich in Zement-Drehrohröfen einsetzbar.Selektivní nekatalytická redukce je obecně použitelná pro rotační cementářské pece.
Druckminderer sind grundsätzlich in die Kaltwasserseite der Anlage zu installieren.Redukční ventily musí být zásadně instalovány na straně zařízení se studenou vodou.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

grundsätzliche Angaben zur Stationzákladní údaje stanoviště
Grundsätzlich sollten Banken mit einem höheren Risiko auch eine höhere Vergütung zahlen.V zásadě platí, že banky s vyšším rizikem ve svém profilu by měly platit více.
Grundsätzlich sollten zugelassene Kreditvermittler im gesamten Gebiet der Union tätig sein dürfen.Měla by platit zásada, že zprostředkovatelé úvěru s oprávněním k činnosti mohou působit na celém území Unie.
Grundsätzlich sind Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Anlage nur im Stillstand durchzuführen.Obecně platí, že veškeré úkony v rámci čištění, oprav a údržby zařízení lze provádět pouze v klidovém stavu resp. po vypnutí.
Grundsätzlich haben sie die absolute Pflicht, sämtliche Beihilfemaßnahmen vor deren Durchführung anzumelden.Mají v zásadě absolutní povinnost oznámit veškerá tato oznámení, a to před jejich provedením.
Grundsätzlich können in einem effizienten liberalisierten Wirtschaftsbereich die Marktkräfte selbst koordinierend wirken.Ve fungujícím liberalizovaném odvětví může koordinace vyplynout z působení tržních sil.
Grundsätzlich muss das einzelstaatliche Gericht daher die vollständige Rückforderung der rechtswidrigen Beihilfe vom Empfänger anordnen.Vnitrostátní soud proto musí v zásadě nařídit úplné navrácení protiprávní státní podpory příjemcem [41].
Personalauswahl und -qualifikation / grundsätzliche PflichtenVýběr personálu a jeho kvalifikace / zásadní povinnosti
Das Betriebshandbuch muss folgenden grundsätzlichen Aufbau haben:Hlavní členění provozní příručky vypadá takto:
Der Ausschuss tritt regelmäßig (grundsätzlich viermal pro Jahr) zusammen.a bude se pravidelně scházet (v zásadě čtyřikrát ročně).
Die festen Rezepturen sind grundsätzlich auf eine feste Liter Abnahme eingestelltV tak zvaných pevně definovaných recepturách bude obecně nastaven také pevně daný odběrový objem v litrech.
Sichertet von Maschinen Grundbegriffe, allgemeine Gestallungaleifeätze Grundsätzliche TerminologieBezpečnost strojů základní pojmy, všeobecné zásady instalace Základní terminologie
Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheitseinrichtungen demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden.Zásadně je zakázáno demontovat jakákoli bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu.
Bitte hierzu grundsätzlich Maschinen- bzw. Gerät-Typbezeichnung, Baujahr und Fertigungsnummer angeben.Uvádějte, prosím, vždy typové označení strojního zařízení resp. přístroje, rok výroby a výrobní číslo.