"gründen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

gründenzakládat

Beispieltexte mit "gründen"

Urlaub aus sozialen Gründenomluvená nepřítomnost v práci
Wanderung aus beruflichen Gründenstěhování za prací
Dies geschieht sowohl aus kulturellen als auch aus wirtschaftlichen Gründen.Smyslem těchto opatření jsou jak kulturní, tak hospodářské důvody.
Die Analyse muss sich auf die Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums gründen.Analýza je strukturována podle priorit Unie v oblasti rozvoje venkova.
Darüber hinaus können Auftraggeber aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten gemeinsame juristische Personen nach nationalem Recht oder Unionsrecht gründen.Zadavatelé z různých členských států navíc mohou zakládat společné subjekty vytvořené podle vnitrostátního práva nebo práva Unie.
Sie müssen mit Gründen versehen werden.Musí obsahovat odůvodnění.
aus kommerziellen Gründen getötete Eintagsküken;]jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;]
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeitdiskriminace na základě státní příslušnosti
den Gründen des Bediensteten für das Dienstvergehen;důvody pochybení zaměstnance,
Aus Gründen der Datenreduktion ist dies ausgeschaltet.Za účelem omezení objemu dat je tato funkce vypnuta.
Aus diesen Gründen wird die Argumentation zurückgewiesen.Na základě těchto skutečností byly výše uvedené argumenty zamítnuty.
andere, aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete.ostatní oblasti postižené zvláštními omezeními.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

begründenzaložit
Rechtswidrige Handlungen, die einen Ausschluss begründenProtiprávní jednání vedoucí k vyloučení
Jede Verspätung ist ordnungsgemäß zu begründen.Každé prodlení s odpovědí musí být řádně zdůvodněno.
Der entsprechende Antrag ist hinreichend zu begründen.Příslušná žádost musí být řádně odůvodněna.
Die geplanten Maßnahmen sind hinreichend zu begründen.Navrhovaná opatření by měla být dostatečně zdůvodněna.
Der Wert wird aus Geheimhaltungsgründen nicht angegeben.Hodnota není poskytována z důvodu utajení.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalersatzteile.Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly.
Im Berichtsintervall aus Sicherheitsgründen getroffene MaßnahmenOpatření přijatá z důvodů bezpečnosti ve sledovaném období
betriebsübliche Praktiken eine faktische Verpflichtung begründen.takových neformálních postupů, které dávají vzniknout mimosmluvnímu závazku.