"gesund" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
gesundzdravý

Beispieltexte mit "gesund"

Sie müssen fest sein, und das Fruchtfleisch muss vollkommen gesund sein.Plody musejí být pevné a dužina musí být naprosto zdravá.
Für die Rekapitalisierung von Banken, die nicht grundsätzlich gesund sind, sollten striktere Auflagen gelten.Rekapitalizace bank, které nejsou v zásadě zdravé, by měla podléhat přísnějším požadavkům.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gesundheitsüberwachungzdravotní inspekce
Gesundheitskostennáklady na zdraví
Gesundheitserziehungzdravotní výchova
Gesundheitsrechtzdravotnická legislativa
WeltgesundheitsorganisationSvětová zdravotnická organizace
gesundheitsschädliche Wohnverhältnissenezdravé bydlení
psychische Gesundheitduševní zdraví
öffentliche Gesundheitspflegeveřejná hygiena
staatliche Gesundheitsbehördestátní zdravotní služba
Gesundheit der Tierezdraví zvířat
Gesundheit — PatientenZdraví – pacienti
Gesundheit — InfrastrukturZdraví – infrastruktura
Gesundheit — TodesursachenZdraví – příčiny úmrtí
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatzzdraví na pracovišti
Recht auf Gesundheitprávo na zdraví
Hilfe im Gesundheitswesenzdravotní pomoc
Angaben zur TiergesundheitVeterinární informace
Messwerte für GesundheitsfaktorenMěření determinantů zdraví
Weltorganisation für TiergesundheitMezinárodní organizace pro zdraví zvířat
Gesundheit von Mensch, Tier und PflanzeVeřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin
Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen,veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
Gesundheit, demografischer Wandel und WohlergehenZdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
Gesundheitszustand der zu überstellenden Person(en):Zdravotní stav osoby, která má být přemístěna (osob, které mají být přemístěny):
Gesundheitsbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen UrsprungsHygienické podmínky pro dovoz produktů živočišného původu
Gesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als TollwutPreventivní zdravotní opatření proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina
Gesundheitsaufzeichnungen sowohl aus der Industrie als auch aus anderen verfügbaren BereichenZdravotní záznamy jak z průmyslu, tak z jiných dostupných zdrojů
aktives und gesundes Altern;aktivní a zdravé stárnutí;
Der Typ des Umweltgesundheitsfaktors.Typ environmentálního determinantu zdraví.
Indikator für den GesundheitszustandIndikátor zdravotního stavu.
Mit Gesundheitsfragen befasste Dienste.Služby související se zdravotní péčí.
Häufigkeit der Pflanzengesundheitskontrollen (%)Četnost rostlinolékařských kontrol (v %)
Messwerte für umweltbedingte GesundheitsfaktorenMěření environmentálních determinantů zdraví
KENNZEICHNUNG UND VORBEUGENDE GESUNDHEITSMASSNAHMENOZNAČOVÁNÍ A PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ