"gelagert" auf Tschechisch


gelagertuložený


Beispieltexte mit "gelagert"

Lagergehäuse ist über Wälzlager doppelt gelagertTěleso ložiska je uloženo dvojitě pomocí valivých ložisek
die Erzeugnisse werden für mindestens fünf Tage gelagert.produkty zůstanou v uskladnění nejméně pět dnů.
das Lagerhaus, in dem das Magermilchpulver gelagert ist;sklad, ve kterém se nachází práškové odtučněné mléko;
Das Gerät muss bei normalen Umgebungsbedingungen gelagert werden.Přístroj je nutno skladovat za normálních okolních podmínek.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass Maiskolben trocken oder feucht gelagert werden können.Rovněž se upřesňuje, že kukuřičné klasy mohou být uchovávány v suchém stavu nebo ve vlhkém stavu.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

im Schweißbereich dürfen keine brennbaren Gegenstände gelagert oder liegen gelassen werden.V oblasti svařování se nesmí skladovat ani nechávat ležet žádné hořlavé předměty.
in Flugplatzbereichen, in denen Kraftstoff oder sonstige entflammbare Materialien gelagert werden;v prostorách letiště, kde je skladováno palivo nebo jiné hořlavé materiály;
Die Proben müssen bei einer Temperatur gelagert werden, die ihre Zusammensetzung nicht beeinflusst.Vzorky musí být skladovány při takové teplotě, která nezmění jejich složení.
Materialien, die beschädigt werden oder altern können, angemessen gelagert und ausreichend geschützt werden,materiály, u nichž může dojít k poškození nebo zhoršení stavu, jsou vhodně skladovány a přiměřeně chráněny;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Interesse der nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligtenodářských subjektů navazujících na výrobní odvětví Unie
Emissionen aus Behältern, Leitungen und gelagerten ChemikalienEmise z nádrží, potrubí a skladovaných chemických látek
Zusätzlich wurden auch die nachgelagerten Verwender berücksichtigt.Mimoto byli vzati v potaz rovněž následní uživatelé.
In solchen Silos gelagerte Futtermittel können nicht statisch beprobt werden.Odběr vzorků krmiv skladovaných v těchto silech nelze provádět statickým způsobem.
Die Erzeugnisse dürfen jedoch auf den dem Versand nachgelagerten VermarktungsstufenVe fázích po odeslání však mohou produkty oproti požadavkům normy vykazovat:
Die acht mitarbeitenden vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten beschäftigten im UZ rund 4200 Personen.Pokud jde o pracovní místa, zaměstnávalo těchto osm spolupracujících hospodářských subjektů na počátku výrobního řetězce v období šetření přibližně 4200 osob.
Die sieben mitarbeitenden nachgelagerten Wirtschafts–beteiligten beschäftigten im UZ rund 550 Personen.Pokud jde o pracovní místa, v období šetření zaměstnávalo těchto sedm spolupracujících hospodářských subjektů navazujících na výrobní odvětví Unie přibližně 550 osob.