"gehen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
gehenchodit

Beispieltexte mit "gehen"

Gehen Sie wie folgt vorPostupujte takto
Gehen Sie wie folgt vor um die Presse aufzustellen und anzuschließenPři ustavování a připojování lisu postupujte takto
Gehen keine Angebote ein, so teilen die Mitgliedstaaten dies der Kommission innerhalb derselben Frist mit.Pokud nejsou předloženy žádné nabídky, členské státy o tom informují v tomtéž termínu Komisi.
Die Maschine darf nicht ohne Umhausung in Betrieb gehen.Stroj nesmí být uveden do provozu bez krytů.
gehen.Přenos a distribuce musejí proběhnout takovým způsobem, že nedojde ke ztrátě žádné informace.
gehenPovinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strážní navigační služby
gehen.Tyto překlady by se neměly provádět za použití automatizovaných prostředků a měly by být poskytnuty na náklady majitele patentu.
gehen.Členské státy mohou určit, že náklady na kontrolu, celkově nebo jejich část, jsou na účet smluvní strany.
gehen.V zájmu zjednodušení poskytování podpory pro činnosti v oblasti výzkumu a vývoje však Norská rada pro výzkum chtěla jít dále.
gehen.Z důvodu konstrukce systému s pružinami a hmotností dopravních zařízení může systém přecházet do rezonance při několika různých frekvencích vibrací.
Ausgabevariablen" gehen zur SteuerungVýstupní proměnné" odcházejí do řízení
Vorher bearbeitete Prozesse gehen dabei verloren.Dříve zpracovávané procesy se tím ztratí.
Ohne Recycling gehen wertvolle Ressourcen verloren.Bez recyklace dochází ke ztrátě hodnotných surovin.
Die Gewinne des Betriebs gehen an die Partnerschaft.Příjmy z podniku získává společnictví.
Eventuelle Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.Případné zasilatelské náklady nese odesilatel.
Die Aufwendungen der Revision gehen zu Lasten des Unternehmers.Náklady revize hradí podnikatel.
Die anfallenden Kosten gehen zulasten der betroffenen Erzeuger.Příslušné náklady ponesou dotčení producenti.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vorgehensweisepostup
Verwaltungsvergehensprávní delikt
begehenspáchat
durchgehenprojít
eingehendojít
vorübergehende Einfuhrdočasné povolení
durchgehende Arbeitszeitjednoduchá frekvence
Vorgehen im Notfallpostup v případě nouze
vorhergehend gerodete FlächePlocha s předchozím vyklučením
Beschädigungen umgehend beseitigenpoškozená místa okamžitě opravte
Vorgehensweise zur Störungsbeseitigungpostup při odstraňování poruch
Gesundheit, demografischer Wandel und WohlergehenZdraví, demografická změna a dobré životní podmínky
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, mit diesem Fall umzugehenZa této situace existují dvě možnosti
Gefahren, die von Umweltunfällen und Notfallsituationen ausgehenRizika environmentálního nehod a mimořádných událostí
gehenkrupička, u které množství propadlé sítem s aperturou 0,160 mm je nižší než 10 % hmotnostních
gehenPovaha rizik souvisejících s podílem účetní jednotky v konsolidovaných strukturovaných jednotkách
gehenRizika spojená s podíly účetní jednotky ve společných a přidružených podnicích
Hierzu vorgehen wie folgtPostup je přitom následovný
Vorgehensweise bei einem AlarmPostup v případě alarmu
Störungen umgehend beseitigen lassen!Poruchy nechejte neprodleně odstranit!
Durchgehende Verbindung des SchutzleitersPrůběžné spojení systému ochranných vodičů
Vorgehensweise bei der StörungsbeseitigungPostup při odstraňování poruch
Schottverschraubung m. durchgehendem InnengewindePřepážkové šroubení s průběžným vnitřním závitem
Schottverschraubung mit durchgehendem Innengewindepřepážkové šroubení s průchozím vnitřním závitem