"gegen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
gegenoproti

Beispieltexte mit "gegen"

Gegen die MaßnahmeProti opatření
Bewegung gegen Europahnutí proti rozšiřování Evropy
Verbrechen gegen Personentrestný čin proti osobám
Dienstleistung gegen Entgeltplacené služby
Hochwirksam gegen Schmerzen.Vysoce účinný pro tlumení bolesti.
Maßnahmen gegen Verschwendungopatření proti plýtvání
gegen Schadstoffe und Verunreinigungen!proti škodlivinám a nečistotám!
Gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichernZajištění proti neočekávanému zapnutí
Gegen herabfallende oder herausschleudernde Teile?Proti spadávajícím nebo vymršťovaným dílům?
Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten absichern.Zařízení zajistěte před nechtěným opětovným zapnutím.
Gegen Ende des Bezugszeitraums ging er erneut zurück.Ke konci posuzovaného období pak opět poklesla.
Gegen diese Zurückweisung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.Proti tomuto odmítnutí nelze podat opravný prostředek.
gegen durch Tiere, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall bedingte Verluste.proti ztrátám způsobeným zvířaty, chorobami rostlin nebo napadením škůdci.
der ausgestellt wurde am / / gegenvydaný dne / / proti
Eingetragene Namen werden geschützt gegenZapsané názvy jsou chráněny proti:
Sicherung gegen Fehlalarm: …Opatření proti planým poplachům: …
Kampf gegen die Diskriminierungantidiskriminační politika
Gerät gegen Verrutschen sichern.Přístroj zajistěte proti samovolnému posunutí.
Verbrechen gegen die Menschlichkeittrestný čin proti lidskosti
Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnungdopravní přestupek
Flanschaufnahme gegen Herabfallen sichern.Základovou desku příruby podepřete, aby nespadla.
Sichern gegen unbeabsichtigtes EinschaltenZajistěte proti nechtěnému zapnutí