"gefährdet" auf Tschechisch


gefährdetohrožen


Beispieltexte mit "gefährdet"

Bei Betrieb und Rüsten wird der Bediener gefährdet.Za provozu a seřizování je obsluha ohrožena.
Schutz des Interesses der Institution an der Vertraulichkeit der Verfahren gefährdet.Ochrany zájmu instituce o utajení řízení.
Bei Installation der Presse ist die Standsicherheit aufgrund unzulässigen Untergrunds gefährdet.Při instalaci lisu je v případě nepřípustného podkladu ohrožena stabilita lisu.
Europas Position auf diesem Gebiet wird aber durch den zunehmenden globalen Wettbewerb gefährdet.Rostoucí celosvětová konkurence ohrožuje postavení Evropy v této oblasti.
Insbesondere wird berücksichtigt, ob die verspätete Vorlage von Informationen das jährliche Haushaltsentlastungsverfahren gefährdet.Zejména se zohlední, ohrožuje-li opožděné předložení informací udělení absolutoria za plnění ročního rozpočtu.
Die Zugehörigkeit zur Dexia-Gruppe hat zu einem erheblichen Einlagenabfluss bei DBB/Belfius geführt und die Rentabilität der Bank gefährdet.Příslušnost ke skupině Dexia vedla k značnému výběru vkladů ze společnosti DBB/Belfius a ohrožovala její životaschopnost.
Besonders gefährdet ist der Servoantrieb.Zvláště ohrožen je servopohon.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Bei Reinigung kann das Personal gefährdet werden.Při čištění může být personál ohrožen.
die Verwirklichung des Verpflichtungsziels nicht gefährdet wird.není ohroženo dosažení cíle závazku.
Besonders gefährdet sind Elektromotor, Schalter und Steckverbindungen.Zvláště ohroženy jsou elektromotory, spínače a konektory.
die Verwirklichung der Ziele gemäß Artikel 39 AEUV nicht gefährdet wird.není ohroženo dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU.
Vor dem Einschalten der Stationen sicherstellen, dass niemand gefährdet werden kann.Než zapnete stanoviště, přesvědčte se, zda nikomu nehrozí žádné nebezpečí.
Bei der Fertigung der benötigten Bauteile können Personen oder Sachen gefährdet werden.Při výrobě potřebných dílů mohou být ohroženy osoby nebo věcné hodnoty.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Coverage gefährdeter ElementePokrytí ohroženého prvku
Einstufung des gefährdeten Elements.Klasifikace ohroženého prvku.
Zusätzliche Bezeichnung gefährdeter Elemente.Další označení ohrožených prvků.
Geometrische Darstellung des gefährdeten Elements.Geometrická reprezentace ohroženého prvku.
Bewertung der Vulnerability des gefährdeten Elements.Posouzení zranitelnosti ohroženého prvku.
Errichten elektrischer Anlagen in explosions-gefährdeten Bereichen.Instalace elektrických zařízení v prostředí s hrozícím nebezpečím výbuchu.
Spezifischer Typ gefährdeter Elemente (SpecificExposedElementTypeValue)Typ konkrétního ohroženého prvku (SpecificExposedElementTypeValue)
Kollisionsgefährdete Bewegungen sind weitgehend gegeneinander verriegelt.Nebezpečí kolize je přitom do velké míry eliminováno vzájemným blokováním určitých pohybů.