"funktionieren" auf Tschechisch


funktionierenfungovat


Beispieltexte mit "funktionieren"

Alle Bauteile des FAS müssen unter den folgenden Bedingungen einwandfrei funktionieren.Všechny konstrukční části poplašného systému vozidel musí bez poruchy fungovat za níže uvedených podmínek.
Dabei muss der Signalaustausch wie im beiliegenden Elektroplan beschrieben funktionieren.Výměna signálů přitom musí fungovat tak, jak je popsána v přiloženém schématu zapojení elektrických obvodů.
Prüfen und sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen angebracht sind und funktionieren.Zkontrolujte všechna bezpečnostní zařízení, zda jsou správně instalována a zajistěte jejich funkčnost.
stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Maschine wieder einwandfrei funktionierenPřesvědčte se, zda všechna bezpečnostní zařízení stroje opět fungují správně a bez závad.
In den Anweisungen ist zu erläutern, wie das Warnsystem und das Aufforderungssystem für den Fahrer funktionieren.Pokyny vysvětlí, jak fungují systémy varování a upozornění řidiče.
Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass die Systeme während des gesamten Planungszeitraums wirksam funktionieren.Členské státy odpovídají za zajištění účinného fungování systémů během celého programového období.
Weitere Stärkung des externen Audits und Gewährleistung, dass die Finanzkontrolle und die Innenrevision ordnungsgemäß funktionieren.Dále posílit vnější kontrolu a zajistit, aby řízení finanční kontroly a vnitřní kontrola řádně fungovaly.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Sie funktionieren auch unter ungünstigen Bedingungen korrekt.správně funguje také v nepříznivých podmínkách;
das ordnungsgemäße Funktionieren der GMO nicht behindern undnebrání řádnému fungování společné organizace trhů, a
Sie beeinträchtigt folglich das Funktionieren des Binnenmarkts.Tudíž mají dopad i na fungování vnitřního trhu.
für das ordnungsgemäße Funktionieren des Abkommens zu sorgen;dbá na řádné fungování dohody;
gewährleistet das ordnungsgemäße Funktionieren dieses Abkommens;zajišťuje řádné fungování této dohody;
Mit dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbare begrenzte BeihilfenSlučitelnost nižší částky podpory
das ordnungsgemäße Funktionieren der Marktorganisation gefährden können;mohou ovlivnit řádné fungování organizace trhů;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

eine Gesamtheit von Maschinen im Sinne des ersten, zweiten und dritten Gedankenstrichs oder von unvollständigen Maschinen, die, damit sie zusammenwirken, so angeordnet sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionierensoubory strojních zařízení uvedené v první, druhé nebo třetí odrážce nebo neúplná strojní zařízení podle písmene g), které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek,
Diese Beihilfemaßnahmen sind nicht mit dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbar.Tato opatření podpory nejsou slučitelná s fungováním Dohody o EHP.
Vorkehrungen für die Prüfung des Funktionierens der Verwaltungs- und Kontrollsysteme;opatření pro audit fungování systémů řízení a kontroly;
Gewährleistung des Funktionierens der staatlichen Institutionen im gesamten HoheitsgebietZajistit fungování státních institucí na celém území.
Sicherstellung des wirksamen Funktionierens der nationalen Ausbildungsstätte für Richter.Zajistit účinné fungování Národní soudní školy.
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens der dezentralisierten Regierungsstellen.Zajistit řádné fungování decentralizovaných úrovní vlády.
Dies wird daher zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes für Roamingdienste beitragen.Přispěje to tedy k hladkému fungování vnitřního trhu roamingových služeb.
Nachweis, dass das einwandfreie Funktionieren der Treibstoffmesssysteme routinemäßig kontrolliert wird.doklady o provádění běžných kontrol uspokojivého fungování systémů pro měření paliva.