"formell" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
formellformální

Beispieltexte mit "formell"

Bei formell falschen oder unlogischen Eingaben in der Statistik-Auswahl wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.V případě formálně chybných nebo nelogických zadání ve výběru statistiky se na displeji objeví příslušné chybové hlášení.
In einem solchem Fall vereinbaren die nationale Behörde und die Kommission formell konkrete, in einen Zeitplan eingebettete Übergangsmaßnahmen.V tomto případě se vnitrostátní orgán a Komise formálně dohodnou na zvláštních a přechodných opatřeních.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Formelle und informelle soziale TeilhabeFormální a neformální účast na společenském životě
Formelle Tagungen und informelle SitzungenFormální zasedání a neformální setkání
Formelle Einwände gegen harmonisierte NormenFormální námitky proti harmonizovaným normám
Formelle oder informelle Beschreibung der Coverage-Funktion als Text.Formální nebo neformální popis funkce pokrytí jako text.
Formelle oder informelle Beschreibung der Coverage-Funktion als Referenz.Formální nebo neformální popis funkce pokrytí jako odkaz.
Teilhabe an formellen freiwilligen AktivitätenÚčast na formální dobrovolné práci
Teilhabe an informellen freiwilligen AktivitätenÚčast na neformálních dobrovolných činnostech
Informelle Sicherheitsmaßnahmen durch den BetreiberNeformální bezpečnostní opatření provozovatele
informeller Wettbewerb oder direkte Verhandlungen (Vergabegrundsätze V A bzw. B).neformální soutěž nebo přímá jednání (zásady V A nebo B).
Ein Code, der den formellen Zustand eines künstlichen hydrogeologischen Objekts angibt.Kód vymezující formální status umělého hydrogeologického objektu.
Entscheidungen über formelle Einwände gegen harmonisierte Normen nach Artikel 11 Absatz 1 getroffen werden;přijme rozhodnutí o formálních námitkách proti harmonizovaným normám, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1;
Die Arbeitsverwaltungen haben formelle oder informelle Kooperationsvereinbarungen mit den maßgeblichen Interessenträgern geschlossen.Služby zaměstnanosti uzavřely formální či neformální ujednání o spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami.