"festgestellt" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
festgestelltzjištěný

Beispieltexte mit "festgestellt"

Es wurden keine Mängel festgestelltNezjištěny žádné nedostatky
Es wurden keine Undichtigkeiten festgestelltNezjištěny žádné netěsnosti
festgestellt.Následně byly ve stejné provincii zaznamenány další dvě oddělená ohniska.
festgestellt.Výše uvedená časová souvislost byla zjištěna u všech typů výrobku samostatně.
festgestellt.Po zveřejnění seznamu Unie byly v uvedeném seznamu zjištěny určité chyby.
festgestellt.Invaliditu stanoví výbor pro otázky invalidity uvedený v článku 75.
festgestellt.V této společnosti tedy nebyla zjištěna žádná změna ve struktuře obchodu.
die Union die Forderung festgestellt hat;Unie stanovila pohledávku;
wenn ein oder mehrere Verstöße festgestellt wurden:v případě, že bylo zjištěno jedno nebo více porušení předpisů:
Mit dieser Überprüfung soll Folgendes festgestellt werden:Účelem tohoto ověření je přesvědčit se o:
Nichtkonformitäten können festgestellt werden im Rahmen derNeshody je možné odhalit:
Wenn Probleme festgestellt werden, ist dieser Prozentsatz zu erhöhen.Pokud se vyskytnou problémy, musí být uvedené procento zvýšeno.
Mischer, bei denen bereits zuvor Verstöße festgestellt oder vermutet wurdenMíchárny, ve kterých byl v minulosti zjištěn nesoulad s předpisy nebo existuje takové podezření
festgestellt oder vermutet wurdenVozidla, u kterých byl v minulosti zjištěn nesoulad s předpisy nebo existuje takové podezření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Festgestellte Mängel sofort beheben.Zjištěné nedostatky neprodleně odstraňte.
Festgestellte Schäden sind sofort zu beheben!Zjištěná poškození je třeba ihned odstranit!
Festgestellter genutzter Fischereiaufwand 2012Zjištěná skutečná intenzita rybolovu v roce 2012
Festgestellte Mängel an elektrischen Teilen unverzüglich beheben.Zjištěné vady elektrických dílů musí být neprodleně odstraněny.
Festgestellte Mängel an fluidtechnischen Teilen unverzüglich beheben.Zjištěné nedostatky fluidně technických dílů musí být neprodleně odstraněny.
festgestellte missbräuchliche oder betrügerische Verwendung eines Zeugnisses undbylo postupováno prokazatelně neoprávněným způsobem nebo bylo osvědčení používáno podvodným způsobem a
Festgestellte Mängel an elektrischen Komponenten / Baugruppen müssen unverzüglich behoben werden.Zjistíte-li nějaké vady nebo jiné nedostatky na elektrických komponentech / konstrukčních celcích, musíte je neprodleně odstranit.
Art des festgestellten Problems [34]Typ zjištěného problému [34]
Annullierung einer festgestellten ForderungZrušení stanovené pohledávky
Dabei wurde festgestellt, dass kein Dumping vorlag.Srovnání ukázalo na neexistenci dumpingu.
untersuchen und festgestellte Mängel sofort beheben!a zjištěné nedostatky ihned odstraňte!
Die damals festgestellte Dumpingspanne betrug 73,13 %.Dumpingové rozpětí zjištěné v té době bylo 73,13 %.
Es wird eine bislang unbekannte Gefährdung festgestellt;pokud jsou zjištěna dříve neznámá rizika;
Unbegrenzt innerhalb der für 1984 festgestellten GrenzenBez omezení v souladu s činnostmi provozovanými během roku 1984 a v rámci jejich omezení pro tento rok