"festgelegt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

festgelegtstanovený

Beispieltexte mit "festgelegt"

Betriebsverfahren festgelegt wurden.vypracoval provozní postupy.
Festgelegt wird hier auch die Rührwerksintervallzeit der Rührwerke.Zde se také stanovuje doba intervalu míchání míchadel.
festgelegt wird, dass die Teilnahme am Zollkontingent von einer Sicherheitsleistung abhängig ist;podmíní účast na celní kvótě složením jistoty;
Die Bodennutzungsangabe ist gesetzlich festgelegt.Označení využití území je uvedené v právních předpisech.
Das Bescheinigungsmuster ist im Anhang festgelegt.Vzor osvědčení je uveden v příloze.
Im Parameterfeld werden die Prüfbedingungen festgelegt.Pole parametrů slouží k nadefinování podmínek zkoušky.
Die Aufwandsbeschränkungen sind in Anhang II festgelegt.Omezení intenzity rybolovu jsou stanovena v příloze II.
Diese Aufgaben werden in der Übertragungsverfügung festgelegtTyto úkoly musí být uvedeny v pověřovacím aktu.
Der Arbeitsplatz des Bedienpersonals ist nicht genau festgelegt.Pracoviště pracovníků obsluhy není přesně stanoveno.
Zusätzliche Bestimmungen werden in sektorspezifischen Vorschriften festgelegt.Doplňková ustanovení jsou obsažena v odvětvových pravidlech.
Es sollten Förderkriterien festgelegt werden.Je třeba stanovit kritéria způsobilosti.
Diese Frist müsste vom Rat festgelegt werden.Tuto lhůtu by měla Rada stanovit.
Daher sollte dieser Rahmen genauer festgelegt werden.Proto je v tomto ohledu třeba oblast působnosti systému podmíněnosti upravit.
Dieser Zeitraum muss definiert und festgelegt werden.Je proto nezbytné definovat a určit tuto dobu.
Der Umfang dieser Maßnahmen sollte festgelegt werden.Měla by být vymezena oblast působnosti těchto opatření.
Hierzu müssen geeignete Vorschriften festgelegt werden.Je tedy třeba stanovit vhodná pravidla.
Entsprechend sollte eine Standardschlachtkörperaufmachung festgelegt werden.Je tedy nutno stanovit standardní typ označování poražených kusů, kterých se týká maximální váha.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beherrschung festgelegter VermögenswerteOvládání vymezených aktiv
Die Anzahl der Stufen jeder Ratingskala ist nicht festgelegtExistuje nespecifikovaný počet stupňů, které náleží ke každé konkrétní kategorii ratingu.
Die Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Rüsten, Warten und Instandsetzen sind klar festgelegtKompetence personálu pro obsluhu, přípravu, údržbu a opravy musí být jasně stanoveny
Im GSR wird Folgendes festgelegt:SSR stanoví:
Terminverfolgung zu festgelegter Zeitsledování termínu ve stanovenou dobu
Mit dem festgelegten Verwaltungsverfahren wird,Přijatá metoda správy
Prozentualer Anteil der festgelegten Kornfraktion.Procento uvedené frakce.
EXSchutzausführung entsprechend den festgelegten ZonenProvedení pro použití v definovaných prostředích a zónách s nebezpečím výbuchu
EX-Schutzausführung entsprechend den festgelegten Zonenprovedení pro použití v definovaných prostředích a zónách s nebezpečím výbuchu
der im 7. Umweltaktionsprogramm festgelegten Prioritäten;priorit uvedených v sedmém akčním programu pro životní prostředí;