"etwa" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

etwaasi

Beispieltexte mit "etwa"

Etwa ein Drittel dieses Betrags kann für KMU bereitgestellt werden.Zhruba třetina této částky může být použita pro malé a střední podniky.
Kaliumhydroxid, ethanolische Lösung etwa 2 N:Hydroxid draselný ve formě ethanolického roztoku o koncentraci přibližně 2 mol/l.
Kaliumhydroxid, ethanolische Lösung etwa 0,2 N:Hydroxid draselný ve formě ethanolického roztoku o koncentraci přibližně 0,2 mol/l.
Ihr Gesamtmarktanteil betrug im UZÜ etwa 15-20 %.Celkový podíl na trhu činil během období přezkumného šetření zhruba 15–20 %.
höchstens etwa 1,0 % (als Sorbinsäure oder K2CO3)Ne více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3)
Die durchschnittliche Rentabilität lag bei etwa 7 %.Ziskovost činila v průměru přibližně 7 %.
Dies entsprach etwa 8 % des Unionsverbrauchs im UZÜ.To odpovídá přibližně 8 % spotřeby Unie v období přezkumného šetření.
Die Schüssel hat ein Fassungsvermögen von etwa 700 ml.Objem misky je přibližně 700 ml.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

etwasněco
irgendetwascosi
gegebenenfalls etwaige Unsicherheitsbewertungen;všechna případná posouzení nejistoty;
Etwas Anteilnahme und Interesseurčitá účast a zájem
Etwaige Zusatzblätter hier anheften oder ankleben.Zde případně připojte další strany.
Etwaige pauschale Berichtigungen gehören nicht hierher.Není stanoveno, aby zde byly zahrnuty opravy paušální sazby.
Etwaige Beteiligungen Dritter an Tätigkeiten der Union.Veškeré příspěvky třetích osob na aktivity Unie.
etwaigen freiwilligen Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten.všech dobrovolných příspěvků členských států.
etwaige Wettbewerbsverzerrungen aufgrund des Forderungsverzichts;narušení hospodářské soutěže, jež by mohlo upuštění od inkasa pohledávky vyvolat;
etwaige Ergebnisse der Kalibrierung und Wartung von Messinstrumenten;všechny výsledky kalibrace a údržby měřicích přístrojů.
Nominalcoupon und etwaiger ReferenzindexKuponová sazba a případný související index
Redezeit und deren etwaige VerlängerungDélka přednesu řečí a její případné prodloužení
Protokoll über eine etwaige mündliche Anhörung.zápis z případného ústního slyšení.
Beschreibung etwaiger Änderungen im Prüfverfahren;popis jakýchkoli úprav zkušebního postupu,
Datum der etwaigen Vorausfestsetzung des Erstattungssatzes.Dojde-li ke stanovení předem, datum, kdy byla sazba náhrady stanovena.
Einnahmen aus etwaigen Finanzbeiträgen der Aufnahmemitgliedstaaten;příjmy složené z finančních příspěvků hostitelských členských států;
Beschreibung der Datenverarbeitungssysteme und etwaiger Sicherungssysteme undpopisu systémů zpracování informací, včetně veškerých záložních systémů;