"erstellt" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
erstelltvypracoval

Beispieltexte mit "erstellt"

Erstellt ein neues ProgrammVytvoří nový program
erstellt und betreut das nationale Lagebild gemäß Artikel 9;vytváří vnitrostátní situační obraz podle článku 9 a zajišťuje jeho funkčnost;
erstellt und betreut das europäische Lagebild gemäß Artikel 10;vytváří evropský situační obraz podle článku 10 a zajišťuje jeho funkčnost;
erstellt jährlich den Entwurf eines Gesamtberichts und legt ihn dem Verwaltungsrat vor;připravuje každoročně návrh obecné zprávy a předkládá jej správní radě;
erstellt und betreut das gemeinsame Informationsbild des Grenzvorbereichs gemäß Artikel 11;vytváří společný předhraniční zpravodajský obraz podle článku 11 a zajišťuje jeho funkčnost;
erstellt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten den Arbeitsplan in Bezug auf den Korridor und überwacht dessen Umsetzung;vypracuje spolu s členskými státy pracovní plán koridoru a sleduje jeho plnění;
Eine Pipe-Verbindung wurde erstellt.Bylo vytvořeno spojení Pipe.
Eine Winsock-Verbindung wurde erstellt.Bylo vytvořeno spojení Winsock.
Bei der Probenahme wird ein Kennblatt erstellt.Po odebrání vzorků se vypracuje popisný list.
Diese werden nach Kalenderjahren in Euro erstellt.Tyto účty jsou vedeny v eurech za kalendářní rok.
Über jede Präsidiumssitzung wird ein Protokoll erstellt.Při každém zasedání předsednictva se pořizuje zápis z jednání.
Das operationelle Programm wird gemäß einem Muster erstellt.Operační program se připraví v souladu se vzorem.
Sie wurden mit Unterstützung des Leistungsüberprüfungsgremiums erstellt.Byly vypracovány s podporou orgánu pro kontrolu výkonnosti.
sie erstellt einen Schiffsrecyclingplan;vypracuje plán zařízení na recyklaci lodí;
Der Teiledatenblock konnte nicht erstellt werdenNebylo možno vytvořit datový blok dílu
Die Organisation erstellt ihre EMAS-Umwelterklärung.Organizace vypracuje environmentální prohlášení systému EMAS.
Gegebenenfalls kann eine Reserveliste erstellt werden.Případně může být vypracován rezervní seznam.
Er erstellt eine Übersicht der verwendeten Fanggeräte.sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;
anhand der jüngsten statistischen Daten erstellt werden;byly vypracovány na základě nejnovějších statistických údajů,
Im Kurvenfenster kann eine einhüllende Kurve erstellt werden.V okně Křivka si lze vytvořit také tzv. obalovou křivku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zeitspannen/Zeiteinstellungen an den Zeitrelais verstelltRozladěná časová rozpětí / nastavení na časových relé
Presse wird in XY Position verstellt.Vtlačovací zařízení se přesune do definované polohy XY.
KAPITEL 14 UNTERSTELLTE BANKGEBÜHREN (FISIM)KAPITOLA 14 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY NEPŘÍMO MĚŘENÉ (FISIM)
Anzeige des ausgewählten bzw. erstellten ProgrammsIndikace vybraného resp. sestaveného programu
Mitgliedstaat, in den der Betreffende überstellt wird.Členský stát, do nějž je žadatel přemísťován.
Mitgliedstaat, aus dem der Betreffende überstellt wird.Členský stát, odkud je žadatel přemísťován.
sicherstellt, dass die Ratingmethoden sensible Bonitätsprognosen ermöglichen;zajistí, aby metodiky pro vydávání ratingů citlivě předpovídaly úvěruschopnost;
Die vom Zulassungsinhaber erstellten Risikomanagementpläne enthalten Folgendes:Plán řízení rizik, který vypracovává držitel rozhodnutí o registraci, musí obsahovat tyto informace: