"erst" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

erst

Beispieltexte mit "erst"

Erst jetzt kann eine Taste betätigt werden.Až nyní lze stisknout tlačítko.
Erst dann wird der Automatikablauf gestartet.Teprve poté se spustí automatický proces.
Erst 1865 findet diese Zubereitung in einigen Fachwerken Erwähnung.Tento recept se však v některých profesních publikacích objevil až v roce 1865.
Erst dann darf die Anlage wieder zu Produktionszwecken eingesetzt werden!Teprve potom můžete zařízení opět použít k výrobním účelům.
Erst dann ist die akute Verletzungsgefahr für einen Maschinenbediener gegeben.Teprve pak hrozí operátorovi akutní nebezpečí úrazu.
Erst dann kann eine konstante Streckenenergieeinbringung gewährleitstet werden.Až poté lze zajistit konstantní dodávku energie v potřebné dráze.
Erst nach dieser Vektorisierung wird im Konturfenster die erkannte Schweißkontur angezeigt.Rozpoznaný obrys svařování se v okně obrysu zobrazí až po této vektorizaci.
Diese gelten erst ab dem 19.1.2013.Tyto skupiny se do 19.1.2013 nepoužívají.
Superpasswort - wird erst sichtbar/editierbar beiSuperheslo - zobrazí se/lze editovat teprve po
Eventuell muss erst die Dichtmasse entfernt werden.Eventuálně budete muset nejprve odstranit těsnicí hmotu.
Eine beabsichtigte Änderung tritt erst in Kraft, wenn:Navrhovaná úprava nabývá účinnosti teprve tehdy, pokud:
Verabreichung erst ab einem Alter von 6 Monaten zulässigPoužití je povoleno pouze od 6 měsíců stáří
die erst jüngst der Europäischen Patentorganisation beigetreten sind.získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.
Geringfügige Änderungen des Typs IB dürfen erst durchgeführt werden:Malé změny typu IB mohou být provedeny pouze v těchto případech:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Erstellerzhotovil
Herstellungsjahrrok výroby
Überströmventilpřepouštěcí ventil
Berstscheibenhalterdržák průrazné destičky
Herstellerunterschriftpodpis výrobce
erste Hilfeprvní pomoc
Erster Weltkriegprvní světová válka
erstmalige Beschäftigungprvní zaměstnání
Label erstellenvytvořit nálepku
Überwache Nullförderstromkontrola nulového dopravního proudu
überwache Überströmmengekontrola přetékajícího množství
Umschaltbarer Messverstärkerměřicí zesilovač s možností přepínání
Betriebsbereitschaft herstellenuvedení do provozní pohotovosti
Erstattung der Beihilfenvrácení podpory
Erstattung der Zollabgabensystém navracení cel
Erstaufladung der BatteriePočáteční nabíjení baterie
Ersteinrichtung von Agrarforstsystemenprvní zavádění zemědělsko-lesnických systémů
Erstattungsfähige direkte PersonalkostenPřímé způsobilé osobní náklady
Hersteller des Bauteilsvýrobce součásti
Speichern erster Druckwertuložení první hodnoty tlaku
Binnenwasserstraße / beendetVnitrozemské vodní cesty / dokončené
Binnenwasserstraße / geplantVnitrozemské vodní cesty / plánované
Binnenwasserstraße / auszubauenVnitrozemské vodní cesty / určené k modernizaci
erste Phase der WWUprvní fáze HMU
Erstattung bei der Ausfuhrkompenzace ztráty z vývozu
Erstattung bei der Einfuhrrefundace dovozu
Erstellt ein neues ProgrammVytvoří nový program
Erstattung bei der Erzeugungrefundace výroby
Erstattung insgesamt (ohne MwSt.)Celkové odškodnění (bez DPH)
erste diskrete Grafikkarte (dGfx)První samostatná grafická karta (dGfx)
Brand / Erstickung / VergiftungPožár / udušení / otrava
Hersteller- oder Handelsmarke …Výrobní nebo obchodní značka …
Startbedingungen prüfen / herstellenKontrola / Splnění podmínek spuštění
Anzahl Messungen der Ueberstroemmenge.Počet měření přetékajícího množství.
Laserstation (Schaltschränke + Kühlung)Laserové stanoviště (skříňové rozvaděče + chlazení)
Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnungdopravní přestupek
Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …Výrobce nebo případně jeho pověřený zástupce: …