"erschaffen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

erschaffenstvořit

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Andere Beihilfesysteme dürfen keine weitergehenden Vorteile verschaffen.Jiné režimy podpory nesmějí poskytnout větší výhody, než je tato.
Diese Beseitigung kann auch Zugang zu tieferen Materialschichten mit einem höheren Quotienten von Erzen zu Abfall verschaffen.Tímto odstraněním by také mohl být získán přístup k hlubším vrstvám materiálu, které mají vyšší poměr rudy k odpadu.
Er muß sich vorher Kenntnis verschaffen über die pumpenspezifischen Details wie sie in der Reparatur-Anleitung ausführlich beschrieben sind.Před začátkem práce se musí s čerpadlem podrobně seznámit. Informace nalezne v servisní příručce.
Er muß sich vorher Kenntnis verschaffen über die Wirkungsweise der Pumpe, die gegebenen Sicherheitshinweise und die Inbetriebnahme- und Wartungs-Vorschriften.Před začátkem práce se musí seznámit s principem fungování čerpadla, se závaznými bezpečnostními pokyny a s předpisy o uvádění do provozu a provádění údržby.
Außerdem kann die öffentliche Finanzierung des Infrastrukturausbaus den Eisenbahnunternehmen indirekt Vorteile verschaffen und somit als Beihilfe betrachtet werden.Veřejné financování rozvoje infrastruktury může fakticky poskytnout nepřímo výhodu železničním podnikům, a představovat tak podporu.