"erheben" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

erhebenpovýšit

Beispieltexte mit "erheben"

Erheben das Europäische Parlament oder der Rat Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht in Kraft.Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky proti aktu v přenesené pravomoci, nevstoupí tento akt v platnost.
Die zuständige Stelle kann eine Inspektionsgebühr erheben.Příslušný subjekt může účtovat poplatek za inspekci.
Die NZBen können über die Mindestanforderungen hinausgehende Zusatzdaten erheben.Národní centrální banky mohou shromažďovat další údaje, které nejsou do minimálních požadavků zahrnuty.
Die Agentur kann für andere Dienstleistungen, die sie erbringt, Gebühren erheben.Agentura může vybírat poplatky za další služby, které poskytuje.
Die Mitgliedstaaten können für andere Dienstleistungen, die sie erbringen, Gebühren erheben.Členské státy mohou vybírat poplatky za další služby, které poskytují.
Die Mitgliedstaaten können für die Bearbeitung der Anträge gemäß dieser Richtlinie Gebühren erheben.Členské státy mohou požadovat zaplacení poplatků za vyřízení žádostí v souladu s touto směrnicí.
Wie oben dargelegt, können Geschädigte Schadenersatzklagen gegen die beihilfegewährende Behörde erheben.Jak bylo popsáno výše, možní žalobci jsou oprávněni podat žaloby o náhradu škody proti orgánu udělujícímu státní podporu.
Die Mitgliedstaaten sollten ermächtigt werden, zur Deckung der entstandenen Kosten eine Gebühr zu erheben.Členským státům by mělo být umožněno vybírat poplatek určený na pokrytí vynaložených nákladů.
Einige erheben keine Gebühren.Některé z nich poplatky nevyžadují.
Wir erheben keinerlei persönliche Daten der Nutzer, soweit sie sich nicht bei uns registrieren lassen.Pokud se samotní uživatelé u nás neregistrují, nesbíráme žádné osobní údaje uživatelů.
Zusätzlich zu den Zinsen erheben die Teilnehmer eine Prämie zur Deckung des Tilgungsrisikos der Exportkredite.Účastníci vedle úrokového zatížení účtují i pojistné sazby s cílem pokrýt riziko návratnosti vývozních úvěrů.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission erheben personenbezogene Daten für die in Artikel 67 Absatz 1 genannten Zwecke.Členské státy a Komise shromažďují osobní údaje pro účely uvedené v čl. 67 odst. 1.
Sitzungen können auch in Form von Telekonferenzen stattfinden, es sei denn, mindestens drei Zentralbankpräsidenten erheben Einwände dagegen.Zasedat lze rovněž prostřednictvím telekonference, nevznesou-li námitky alespoň tři guvernéři.
Die Zollbehörden können Gebühren erheben oder Kostenerstattung verlangen, wenn bestimmte, insbesondere nachstehend genannte Dienstleistungen erbracht werden:Celní orgány si mohou účtovat poplatky nebo mohou požadovat úhradu vzniklých nákladů za poskytování zvláštních služeb, zejména za:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Für alle Unternehmen zu erhebende Variable:Proměnná, která se zjišťuje za všechny podniky:
Für alle Einzelpersonen zu erhebende Variable:Proměnná, která se zjišťuje za všechny jednotlivce:
Für Haushalte mit Internetzugang zu erhebende Variablen:Proměnné, které se zjišťují za domácnosti s přístupem k internetu:
Zu erhebende Variable für Unternehmen, die Computer nutzen:Proměnná, která se zjišťuje za podniky, jež používají počítače:
Zu erhebende Variablen für Unternehmen mit eigener Website:Proměnné, které se zjišťují za podniky, jež mají internetové stránky:
Zu erhebende Variablen für Unternehmen, die Computer nutzen:Proměnné, které se zjišťují za podniky, jež používají počítače:
Zu erhebende Variablen für Unternehmen mit eigener Website oder Homepage:Proměnné, které se budou zjišťovat u podniků, jež mají internetové stránky nebo domovskou stránku: