"enden" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
endenkončit

Beispieltexte mit "enden"

Kontakt mit rotierenden offenen Enden.Kontakt s rotujícími otevřenými konci.
Die finanzielle Unterstützung der Union im Rahmen dieses Programms wird 2013 enden.Finanční podpora Unie v rámci tohoto programu bude ukončena v roce 2013.
Die finanzielle Unterstützung der Union im Rahmen dieser Programme wird 2013 enden.Finanční podpora Unie v rámci těchto programů bude ukončena v roce 2013.
Daher werden alle Leistungen Perioden zugeordnet, die zu diesem Zeitpunkt oder vorher enden.Proto se veškerý požitek přiřazuje k obdobím končícím tímto datem nebo před tímto datem.
Alle Behandlungen sollten während des exponentiellen Wachstums der Zellen einsetzen und enden.Veškeré expozice by měly být zahájeny a ukončeny v okamžiku, kdy počet buněk exponenciálně narůstá.
alle ACC3-Benennungen enden an demselben Tag;platnost všech označení ACC3 končí v tentýž den;
Die Enden und die Rückseiten der Streifen sind weiß.Konce pásků a zadní strana jsou bílé.
Schieben Sie das Gerät an beiden Enden in die Einbaustelle.Zasuňte oba konce přístroje do místa instalace.
außerhalb des Zollgebiets der Union begonnen hat oder enden soll,byla zahájena nebo má být ukončena mimo celní území Unie;
gehobelt; geschliffen; an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen)Hoblované; broušené pískem; na koncích spojované, též hoblované nebo broušené pískem
die Enden der Verbindung zwischen dem eigentlichen Kontrollgerät und dem Fahrzeug,oba konce propojení mezi samotným záznamovým zařízením a vozidlem;
Stangen (Stäbe) aus neodym-dotiertem Yttrium-Aluminium-Granat (YAG), an beiden Enden poliertTyče z neodymu dopovaného yttrium-aluminium granátovým (YAG) materiálem, leštěné na obouch koncích

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

sendenOdeslat
sendenposlat
Tendenzsklon
versendenzaslat
Umrüsten beendenukončení změny vybavení, přestrojení, změny v osazení
Aufsichtführenden benennenurčete osobu odpovědnou za dohled
Zahl der VortragendenPočet účastníků jednání přednášejících řeč
Konferenz der Vorsitzendenkonference předsedů
Sonderprogramm Umrüsten beendendokončení zvlášt. programu Přestrojení
die auszudehnenden Regeln,pravidla, jejichž působnost má být rozšířena;
Sachdividenden an EigentümerRozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům
Zu verwendende UmrechnungskurseKurz použitelný pro přepočet eura na ostatní měny
die durchzuführenden Aufgaben;úkoly, jež mají být vykonány,
Zu verwendende VerkehrsbezeichnungObchodní názvy, jež se mají použít
Gehäuse umsetzen und wendenPřemístění a obrácení pouzdra
Pumpen Nummer Dialog beendenUkončení dialogu čísla čerpadla
Gehäuse umsetzen und wendenpřemístění a obrácení pouzdra
Daten an Gerät/Prüfling sendenodesílání dat do přístroje/zkoušeného dílu
Neues Passwort per E-Mail zusendenZaslat nové heslo e-mailem
nicht brennbare Lösungsmittel verwendenpoužijte nehořlavá rozpouštědla
Name und dienstliche Stellung des UnterzeichnendenJméno a funkce podepsané osoby
den zu schützenden Namen;název, který se má chránit;
Top des anstehenden Gesteinspovrch skalního podloží
eines der folgenden Merkmale:jednu z následujících dvou vlastností:
bei bestehenden Produkten undu existujících výrobků a
Anschrift der meldenden PersonAdresa odpovědné osoby
Empfohlen in folgenden FällenPoužívání lze doporučit v těchto případech
Die ein Gitter bildenden Zellen.Buňky, z nichž se skládá souřadnicová síť.