"elastisch" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

elastischelastický

Beispieltexte mit "elastisch"

Alle Stöße werden elastisch abgefedert und bleibende Verformungen so vermieden.Všechny rázy se pružně odpruží a díky tomu nevznikají trvalé deformace.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Elastische Erzeugnisse aus Spinnstoffwaren in Verbindung mit Kautschukfäden gehören zu Abschnitt XI.Pružné výrobky sestávající z textilních materiálů kombinovaných s kaučukovými nitěmi se zařazují do této třídy.
glatt, regelmäßig und elastisch;hladká, pravidelná a pružná;
Das Mehl sollte über 27 % elastischen Kleber enthalten.Mouka by měla obsahovat více než 27 % pružného glutenu.
Gummielastische Gewebe (ausgenommen Gewirke oder Gestricke)Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití
Mit elastischer Perbunandichtung für Flüssigkeiten und gasförmige Medien bis 130°C.S pružným perbunanovým testněním pro kapalná a plynná média do 130 ℃.
Linoleum- und harte Bodenbeläge, nicht aus Kunststoffen, d. h. elastische Bodenbeläge wie Vinyl, Linoleum usw.Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové, např. pružné podlahové krytiny, jako je vinyl, linoleum atd.
nicht-elastische Körperpanzer-Schutzplatten, die einen ballistischen Schutz größer/gleich Stufe III (NIJ 0101.06, Juli 2008) oder entsprechenden nationalen Anforderungen bewirken.pevné pancéřové pláty pro brnění poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.