"einschließlich" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
einschließlichvčetně

Beispieltexte mit "einschließlich"

Einschließlich weibliche Zuchttiere.Včetně chovných samic.
Einschließlich ehemalige Panamakanal-Zonezahrnuje bývalé Panamské průplavové pásmo
hochwertige Straßen einschließlichsilnice vysoké kvality, včetně
andere, einschließlich Mischungen:Ostatní, včetně směsí:
andere, einschließlich VormischungenOstatní, včetně premixů:
Modernisierung, einschließlich Crossrailmodernizace včetně projektu Crossrail
Bremsfunktion, einschließlich Bremsausrüstung.funkce brzdy včetně brzdového zařízení.
Kreissägeblätter, einschließlich FrässägeblätterKotoučové pilové listy (včetně prořezávacích nebo drážkovacích pilových listů)
Einschließlich Teile von Samenschalen.“Včetně úlomků.“
einschließlich aller zutreffenden Änderungenvčetně jejich případných změn
Einschließlich des gesamten gültigen Textes bis:Zahrnuje veškerá platná znění až po:
Einschließlich Küken, Rotwild, Bisons und Fische.Do této kategorie se zahrnují kuřata, jelenovití, bizoni a ryby.
Einschließlich Ziegenfleisch (außer Zickleinfleisch).a kozí maso kromě kůzlečího masa.
Einschließlich Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Verbundbank.Včetně aktiv a pasiv Verbundbank.
Einschließlich aller Binnenwasser- und Küstengebiete seines Hoheitsgebiets.Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.
Beschreibung der Basiswerte, einschließlichPopis podkladových aktiv, který zahrnuje:
Beschreibung des Emittenten, einschließlichPopis emitenta zahrnující:
Erläuterung des Mittelflusses, einschließlichVysvětlení toku finančních prostředků včetně:
Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlichPopis podmínek prodeje, včetně:
Spezifikationen der Fanggerätekonstruktion einschließlichspecifikace týkající se konstrukce lovných zařízení, včetně:
Soweit bereits bekannt, Teilnahmebedingungen, einschließlichPodmínky účasti, jsou-li tyto informace již známy, včetně:
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken und konventionelle Eisenbahnstrecken einschließlichvysokorychlostní a konvenční železniční tratě včetně:
Staat einschließlich Teilsektoren [40]Vládní instituce včetně subsekto-rů [40]
Forstflächen einschließlich stehendes HolzLesní pozemky včetně dřeva na pni
Mechanisierte Dredgen einschließlich SaugbaggerMechanizované drapáky včetně sacích drapáků
natürliche Ressourcen einschließlich Rohstoffen,přírodní zdroje včetně nerostných surovin;
sämtliche Finanzkosten, einschließlich Bankgebühren.všech poplatků za finanční služby, včetně bankovních poplatků,
homogenisiertes Fleisch, einschließlich Separatorenfleisch:Homogenizované maso, včetně mechanicky odděleného masa:
Flachkettenwirkmaschinen, einschließlich Raschelmaschinen; NähwirkmaschinenOsnovní pletací stroje (včetně rašlových strojů); stroje na zpevnění prošitím

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

chemische Kampfstoffe einschließlich:b. bojové chemické látky, včetně:
Telematikanwendungen einschließlich RIS,telematické aplikace včetně RIS;
Traubensaft (einschließlich Traubenmost):Hroznová šťáva (včetně vinného moštu):
Ferngläser (einschließlich Nachtsichtgeräte)Binokulární dalekohledy (včetně pro noční vidění)
Modernisierung, einschließlich Elektrifizierungmodernizace včetně elektrifikace
Einschließlich der Insel Helgoland, ohne das Gebiet Büsingenzahrnuje ostrov Helgoland; s výjimkou území Büsingen
Einschließlich Junghennen, Legehennen, Schlachthennen und Zuchthähne für Legehennen.Včetně mladých slepic, nosnic, jatečných nosnic a chovných kohoutů pro nosnice.
Einschließlich Lieferungen von Ersatzteilen und anderen Ersatzlieferungen gegen Entgelt.Včetně náhradních dílů a ostatních náhrad poskytovaných za protiplnění.
Einschließlich 5 Mio. EUR für den Mechanismus zur Unterstützung durch Sachverständige.Včetně 5 milionů EUR na nástroj odborné podpory.
Einschließlich des deutschen Gebiets Büsingen und der italienischen Gemeinde Campione d’Italiazahrnuje německé území Büsingen a italskou obec Campione d’Italia
einschließlich gelockerter OBD-Schwellenwerte und eines gelockerten Betriebsleistungskoeffizienten (IUPR);zahrnuje i méně přísné mezní hodnoty OBD a méně přísné údaje o výkonu v provozu (IUPR);
einschließlich Empfehlungen, soweit erforderlich, bezüglich der gegenseitigen Anerkennung von Zeugnissen.doporučení, v případě potřeby včetně doporučení o vzájemném uznávání osvědčení.
die Betriebsbedingungen, unter denen der Flug durchzuführen ist, einschließlichpředpokládaných meteorologických podmínek a
Der Arbeitsplan enthält ferner eine Analyse der erforderlichen Investitionen einschließlichPracovní plán rovněž obsahuje požadovanou analýzu investic, včetně:
eine Zusammenfassung der Rechnungslegungsmethoden des Instituts bei Verbriefungstätigkeiten, einschließlichshrnutí účetních metod instituce použitých pro sekuritizaci včetně informací:
eine Beschreibung der schriftlichen Verfahren für die Bestimmung der Tonnenkilometerdaten je Flug, einschließlichpopis písemných postupů používaných ke stanovení údajů o tunokilometrech pro jednotlivé lety, zejména:
eine Beschreibung der schriftlichen Verfahren für die Überwachung des Treibstoffverbrauchs jedes Luftfahrzeugs, einschließlichpopis písemných postupů pro monitorování spotřeby paliva u všech letadel, zejména:
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Afghanistans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlichVšichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Äquatorialguineas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlichVšichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně
verpackt, einschließlich in Großkisten,v obalech, včetně beden o velkém obsahu,
Wasser, einschließlich Mineralwasser undVoda, včetně minerálních vod a
vollständige Anschrift einschließlich Postleitzahl;plná adresa včetně PSČ;
Sonstige Parameter (einschließlich Energieeffizienzindex)Další parametry (včetně indexu energetické účinnosti)
Nichtfinanzielle Vermögenswerte (einschließlich Sachanlagen)Nefinanční aktiva (včetně stálých aktiv)
Tilgungsmodalitäten, einschließlich der Rückzahlungsverfahren.Ustanovení o umořování půjčky, včetně postupů splácení.
Partikelnachbehandlungssystem (einschließlich dazugehöriger Bauteile),systém následného zpracování částic (včetně souvisejících součástí),


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System