"drohen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

drohenpohrozit

Beispieltexte mit "drohen"

Wenn die Anleitungen der Hersteller der Zukaufteile nicht beachtet werden drohen Quetschgefahren, Schäden durch Elektrik, Schäden durch Druckluft und/oder Sachschäden.Při nerespektování návodů výrobců dokupovaných dílů hrozí nebezpečí zhmoždění, vzniku škod působením elektrického proudu, působením tlakového vzduchu nebo vzniku věcných škod.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

bedrohenohrožovat
über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedroheno omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí.
Gefahrenhinweis bei unmittelbar drohender Gefahr.Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí.
Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.Tento symbol označuje bezprostředně hrozící nebezpečí.
die Maßnahme muss den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen;opatření narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž,
der Vorteil muss selektiv sein und den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen,tato výhoda musí být selektivní a musí narušovat hospodářskou soutěž nebo hrozit jejím narušením;
Rückwirkung der Finanzierungen in Fällen äußerster Dringlichkeit und bei drohenden KonfliktenRetroaktivní účinek v případě mimořádně naléhavé pomoci a předcházení konfliktům
Arbeiten dürfen nur durch Elektriker durchgeführt werden Gefahr durch lebensbedrohende Spannung!Tyto práce údržby smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Ohrožení životu nebezpečným napětím!