"diese" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
diesetito

Beispieltexte mit "diese"

Diese Mittel dienen:Tato přidělená částka bude použita k financování:
Diese Pläne enthaltenTyto plány obsahují:
Diese werden beschichtet.Tyto články jsou laminovány mezi jednotlivé vrstvy.
Diese Positionen beinhalten:Tyto položky zahrnují:
Diese Behörde kann dann:Tento orgán potom může buď:
Diese ist gefahrlos abzubauen.Tu je nutno bezpečným způsobem eliminovat.
Diese Ausnahme gilt unbefristet.Tato odchylka se povoluje na dobu neurčitou.
Diese Angaben sind obligatorisch.Tento údaj je povinný.
Diese Argumente werden zurückgewiesen.Uvedené námitky se zamítají.
Diese Begriffsbestimmung umfasst nicht:Do definice se nezahrnují:
Diese Parameter sind passwortgeschützt.Tyto parametry jsou chráněny heslem.
Nimmt der Betreiber Sportwaffen zur Beförderung an, hat er sicherzustellen, dass dieseProvozovatel, který přijímá k přepravě sportovní zbraně, zajistí, aby byly:
Die Mitgliedstaaten können von den Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern verlangen, dass dieseČlenské státy mohou požadovat, aby zaměstnavatelé sezónních pracovníků hradili:
Nach Prüfung der Bemerkungen unterrichtet der vorlegende Mitgliedstaat die Kommission darüber, ob diesePředkládající členský stát po zvážení připomínek informuje Komisi, zda má Komise:
Unbeschadet des Artikels 22 Absatz 3 entzieht die für die CCP zuständige Behörde die Zulassung, wenn dieseAniž je dotčen čl. 22 odst. 3, odejme příslušný orgán ústřední protistraně povolení, pokud ústřední protistrana:
Bitte befolgen Sie diese Hinweise.Uvedené pokyny dodržujte.
Gründe für diese Unterstützung.důvody poskytnutí této podpory.
Ich beantrage diese Bescheinigung:Žádám o doklad za účelem:
Er kann diese Befugnis übertragen.Tuto pravomoc může delegovat.
Daher sind diese Einwände zurückzuweisen.Tato tvrzení bylo proto nutno zamítnout.
Die Mitgliedstaaten wenden diese VerordnungČlenské státy toto nařízení použijí:
Transportböden haben diese Bezeichnung nicht.Přepravní desky toto označení nemají.