"dies" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

diestoto

Beispieltexte mit "dies"

Dies ist unzutreffend.To není pravda.
Dies aus folgendem GrundA sice z následujícího důvodu
Dies ist der Alarmpunkt.To je pak poplašná mez.
Dies sind im WesentlichenJedná se v podstatě o tyto hlavní funkce
Dies ist gängige Praxis.To představuje běžnou praxi při zjišťování spotřeby modulů.
Dies ist nicht zutreffend.Není to pravda.
Dies dauert naturgemäß mehrere Jahre.Tyto snahy už ze své povahy vyžadují několik let.
Dies konnte nicht durchgeführt werden.Tuto operaci nebylo možné provést.
Weisen sie eine Beschwerde zurück, so begründen sie dies.Pokud organizace kolektivní správy stížnost zamítne, musí uvést důvody.
Die ständig kleiner werdende Zahl der Anbieter bei öffentlichen Ausschreibungen bestätige dies.Toto potvrzuje trvale klesající počet uchazečů ve veřejných nabídkových řízeních.
Falls JA, wie wird dies ermittelt?Pokud ANO, jak to zjišťuje?
Auch dies kann zu Kosteneinsparungen führen.To proto může také vést ke snížení nákladů.
Die Überwachungsbehörde solle dies untersuchen.Kontrolní úřad by měl toto prošetřit.
Falls der Bestimmungsmitgliedstaat dies verlangt.Požaduje-li to členský stát určení.
Aus Gründen der Datenreduktion ist dies ausgeschaltet.Za účelem omezení objemu dat je tato funkce vypnuta.
Kommunikation Fehler“ erscheint, hat dies folgende Ursachenchyba komunikace“, příčiny jsou tyto
die Förderfähigkeitsregelungen der Programme sehen dies vor;umožňují to pravidla způsobilosti programu;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dieselnafta
Dieselkraftstoffdieselová nafta
Dieselmotornaftový motor
diesetito
diesmaltentokrát
Diese Mittel dienen:Tato přidělená částka bude použita k financování:
Diese Pläne enthaltenTyto plány obsahují:
Diese werden beschichtet.Tyto články jsou laminovány mezi jednotlivé vrstvy.
Diese Positionen beinhalten:Tyto položky zahrnují:
Kombination dieser FormenJakákoli kombinace výše uvedené podpory.
Gegenstand dieses AbschnittsPředmět tohoto oddílu
Rechtsstatus dieser Seegrenze.Právní status této mořské hranice.
Geometrie dieses Zonierungselement.Geometrie tohoto prvku územního členění.
Emissionsgrenzwerte im DieselbetriebMezní hodnoty emisí v naftovém režimu
Diese ist gefahrlos abzubauen.Tu je nutno bezpečným způsobem eliminovat.
die Bezeichnung dieser Stellen;jejich název,
Diese Angaben sind obligatorisch.Tento údaj je povinný.
Diese Argumente werden zurückgewiesen.Uvedené námitky se zamítají.
Diese Parameter sind passwortgeschützt.Tyto parametry jsou chráněny heslem.
Dieser Befehl kopiert Ganzzahlvariablen.Tímto příkazem se kopírují celočíselné proměnné.
Dieser Befehl kopiert Gleitkommavariablen.Tímto příkazem se kopírují proměnné s pohyblivou desetinnou čárkou.
Bei diesem Modul werdenU tohoto modulu dochází k
Gegenstand dieses Anhangs sindTento předpis řeší zejména:
Gründe für diese Unterstützung.důvody poskytnutí této podpory.
Ich beantrage diese Bescheinigung:Žádám o doklad za účelem:
das Inkrafttreten dieses Protokolls;vstupu tohoto Protokolu v platnost;
gegebenenfalls Abbildungen dieser Waren.případně vyobrazení tohoto zboží.
des Namens dieser Beteiligungsunternehmen;názvu uvedených podniků, do nichž se investovalo,