"deaktiviert" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

deaktiviertdeaktivováno

Beispieltexte mit "deaktiviert"

Der Datenamanager wird deaktiviert.Datový manager bude deaktivován.
Fußschalter --- Sicherheitstechnik deaktiviertNožní spínač --- Bezpečnostní technika deaktivována
Absaugung wurde über das Bedienpult deaktiviert.Odsávání bylo deaktivováno z ovládacího panelu.
Parameter Temperaturkoeffizient" wurde deaktiviertByl deaktivován parametr s názvem Teplotní koeficient
Nicht verwendete Drahtlos-Ports werden nach Möglichkeit deaktiviert.Nevyužité bezdrátové porty se musí deaktivovat, pokud je to možné.
Wurde keine Aktion ausgeführt, die rückgängig gemacht werden könnte, ist dieser Knopf deaktiviert.Jestliže nebyla provedena žádná akce, kterou by bylo možno vrátit zpět, je toto tlačítko neaktivní.
Bei mehreren drahtlosen Netzwerk-Ports derselben Art werden die anderen Drahtlos-Ports nach Möglichkeit deaktiviert.V případě většího počtu bezdrátových síťových portů stejného typu se musí ostatní bezdrátové porty deaktivovat, pokud je to možné.
Diese Überwachung kann deaktiviert werden.Tento kontrolní mechanismus je možno deaktivovat.
Der Befehl aktiviert und deaktiviert die Kraftkompensation.Tímto příkazem se aktivuje a deaktivuje kompenzace síly.
Eingabe neuer Parameter kann aktiviert / deaktiviert werden.umožňuje aktivovat / deaktivovat zadávání nových parametrů.
B. unmittelbar nach Abschluss des Flugs deaktiviert werden undbudou ihned po skončení letu deaktivovány, a
Die Eingabe neuer Parameter kann aktiviert / deaktiviert werden.Umožňuje aktivovat / deaktivovat zadávání nových parametrů.
nicht während des Flugs deaktiviert oder ausgeschaltet werden undnebudou během letu vyřazeny z činnosti nebo vypnuty, a
Die Wegfahrsperre muss entsprechend diesen Vorschriften aktiviert und deaktiviert werden können.Imobilizér musí být možné nastavit a odstavit v souladu s těmito požadavky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Deaktivierter geomorphologischer Prozess, der durch geeignete Maßnahmen vor seinen ursprünglichen Ursachen geschützt worden ist.Stabilizovaný geomorfologický proces je neaktivní proces, který je chráněn před svými původními příčinami pomocí nápravných opatření.
Dadurch können bei deaktivierten Schutzvorrichtungen Maschinenbewegungen ausgeführt werden.To tedy znamená, že se se strojem s deaktivovanými ochrannými přípravky může pohybovat.
Im Handbetrieb mit deaktivierten Sicherheitseinrichtungen dürfen keine Bewegungen möglich sein.V ručním provozu s deaktivovanými bezpečnostními zařízeními nesmí být možno provádět žádné pohyby.
Die Arbeitsplatz-Gruppen können im Falle eines Fehlers über den Dialog m630 deaktiviert werden.Deaktivování skupin pracovišť v případě výskytu chyby je možné prostřednictvím dialogu m630.
Freigabe der Kommissionierung von Aufträgen mit Fehlteilen (bei deaktivierter automatischer Freigabe)Uvolnění komise příkazů s chybějícími díly (při deaktivovaném automatickém uvolnění)
Alle Funktionen außer [Übernehmen] sind deaktiviert, da sie für neue Benutzer noch nicht sinnvoll sind.Všechny funkce kromě [Převzít] jsou deaktivovány, protože pro nové uživatele ještě nemají význam.
Das Aufforderungssystem darf nur dann automatisch deaktiviert werden, wenn die Ursache seiner Aktivierung beseitigt wurde.Systém upozornění řidiče se nesmí automaticky deaktivovat, aniž by byly odstraněny důvody pro jeho aktivaci.
Bei deaktiviertem Kontrollkästchen wird die Korrekturdatei nicht berücksichtigt, wie es für viele Anwendungen ausreichend ist.S neaktivním zaškrtávacím políčkem se korekční soubor nezohlední, to však je pro řadu aplikací dostačující.