"bleiben" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
bleibenzbýt

Beispieltexte mit "bleiben"

Angemeldet bleibenZůstat přihlášený
Einzelne Investitionen würden unter 10-15 Mio. EUR bleiben.Individuální investice by měly být nižší než 10–15 milionů EUR.
Alle Ablauföffnungen und anderen Öffnungen müssen offen bleiben.Veškeré drenážní a jiné otvory zůstanou otevřené.
Not-Aus-Einrichtungen müssen in allen Betriebsarten wirksam bleiben.Zařízení nouzového zastavení musí být účinná za každého provozního režimu.
Not-Aus Einrichtungen müssen in allen Betriebsarten wirksam bleiben.Zařízení nouzového zastavení musí být účinná ve všech provozních režimech.
Dieser Code sollte eindeutig sein und bei allen Transaktionen gleich bleiben.Tento kód by měl být jedinečný a zůstat stejný během všech transakcí.
Diese Nachprüfungsverfahren sollten von dieser Richtlinie unberührt bleiben.Tato směrnice by na uvedená přezkumná řízení neměla mít dopad.
Die Klemmen 1 + 2 müssen während dieser Zeit mit dem Widerstand überbrückt bleiben.Svorky 1 + 2 musí během této doby zůstat propojené rezistorem.
Sie bleiben gültig, solange:Oprávnění ETSO zůstává platné, ledaže by:
Daher bleiben solche Streitigkeiten oft ungeklärt.Tyto spory tak v současnosti zůstávají často nevyřešené.
Dadurch bleiben zwischen dem Stator und dem Rotor Förderräume.Mezi statorem a rotorem tak vznikají dopravní meziprostory.
Die Zeitwerte bleiben solange bestehen, bis diese Werte überschrieben werden.Časové hodnoty zůstávají zachovány tak dlouho, dokud nedojde k jejich přepisu.
Von diesem Abkommen unberührt bleiben auch die nationalen Sicherheitsmaßnahmen.Nejsou jí dotčena ani vnitrostátní bezpečnostní opatření.
Bei den wertmäßigen Buchführungsangaben bleiben Prämien und Beihilfen unberücksichtigt.Účetní údaje v peněžním vyjádření nezohledňují podpory a subvence.
Im Handbetrieb sind Sicherheitseinrichtungen (Türkontaktschalter) unwirksam - Die NOTAUSFunktionen bleiben bestehen.V ručním provozu jsou bezpečnostní zařízení neúčinná (kontaktní dveřní spínače) - pouze funkce související s NOUZ. ZAST. zůstávají zachovány.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

bleibendkonstantní
verbleibendzbývající
bleibende Formänderung von nicht mehr als 20 %o trvalé deformaci nejvýše 20 %,
Vakuumverpackte Anlagen mit Trockenmittel dürfen nicht länger als 3 Monate in der Verpackung verbleibenVakuově balená zařízení s absorbantem vlhkosti smí zůstat v obalu nejdéle 3 měsíce
Fernbleiben von der Arbeitabsence v práci
Zurückbleiben in der Schulezaostávání ve škole
Zu Jahresbeginn verbleibende AnsprücheBilance práv na začátku roku
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlichVšechny údaje jsou nezávazné
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!Všechny údaje jsou nezávazné!
Es besteht Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben.Jinak vzniká nebezpečí úrazu v důsledku zachycení.
Einziehungsverfahren bei Ausbleiben einer freiwilligen ZahlungPostup vymáhání částek neuhrazených dobrovolně