"beziehen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

beziehenodbírat

Beispieltexte mit "beziehen"

Beziehen sich diese beihilfefähigen Kosten unmittelbar auf die Produktion eines Kinofilms oder sonstigen audiovisuellen Werkes?Vztahují se veškeré způsobilé náklady přímo k tvorbě kinematografických nebo audiovizuálních děl?
Das Teilgebiet der Statistik, auf das sich die Daten beziehen.Součást statistických znalostí, k nimž se dané údaje vztahují.
Eigentümer von KMU und natürliche Personen, die kein Gehalt beziehenVlastníci malých a středních podniků a fyzické osoby, které nepobírají mzdu
Statistische Einheit, auf die sich die statistischen Gesundheitsdaten beziehen.Statistická jednotka, k níž se statistické údaje o zdraví vztahují.
Infolgedessen sollte sich die Zulassung nur auf Kupfersulfat-Pentahydrat beziehen.Toto schválení by se proto mělo vztahovat pouze na pentahydrát síranu měďnatého.
Jetziger Stand: für die Variablen, die sich auf „Materielle Deprivation“ beziehen.Současnost: pro proměnné týkající se „materiální deprivace“.
Die Ausgaben müssen sich auf die Zahlungen der Endbegünstigten der Finanzhilfen beziehen.Výdaje odpovídají platbám uskutečněným konečnými příjemci dotace.
Diese Änderungsanträge können sich auf verschiedene Teile des ursprünglichen Textes beziehen.Tyto pozměňovací návrhy se mohou týkat různých částí původního textu.
Diese Restgefahren beziehen sich aufTato zbytková nebezpečí se vztahují na
Die Definitionen beziehen sich auf das ESVG 2010.Definice odkazují na ESA 2010.
Derartige demografische Annahmen beziehen sich aufDemografické předpoklady zahrnují takové charakteristiky, jako jsou například:
Die Wartungsintervalle beziehen sich auf Zweischichtbetrieb.Zde uvedené intervaly údržby platí pro dvousměnný provoz.
Die Höchstwerte nach Absatz 2 beziehen sich auf Barzuwendungen.Stropy stanovené v odstavci 2 jsou vyjádřeny jako příspěvek vyplacený v hotovosti.
Die oben genannten Positionsnummern beziehen sich auf den HydraulikplanVýše uvedená čísla položek se vztahují na schéma hydraulické soustavy
Die Angaben zur Ratingkategorie beziehen sich auf folgende Ratingarten:Ve veškerých informacích o kategoriích ratingů se používají tyto kategorie ratingů:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

sich auf einen geografischen Namen beziehen;odkazují na zeměpisný název;
Laserschutzbeauftragten in die Arbeiten mit einbeziehen.Do vykonávání prací zapojte také specialistu na otázky bezpečnosti práce s laserem.
Die Zielvariablen beziehen sich auf zwei Arten von Einheiten:Cílové proměnné se týkají dvou typů jednotek:
Diese Maßnahmen können sich insbesondere auf Folgendes beziehen:Tato opatření se mohou zejména týkat:
Die Zielvariablen beziehen sich auf drei Arten von Bezugszeiträumen:Cílové proměnné se týkají tří typů referenčních období:
Sie beziehen sich auf vollständig oder teilweise durchgeführte Vorhaben.Týkají se částečně nebo plně provedených operací.
Alle Wirkungsgrade beziehen sich auf den vollen (nicht korrigierten) Laufraddurchmesser.Všechny účinnosti jsou založeny na plném (neupraveném) oběžném kole.