"bewegen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

bewegenpohnout

Beispieltexte mit "bewegen"

Rechten Hebel nach rechts bewegenPravou páčkou otočte doprava
Absauganlage beim Positionieren langsam bewegen.Při umísťování pohybujte odsávacím zařízení pomalu.
Die verschiebbaren Kniegelenke dürfen sich um höchstens 15 mm bewegen.pohyb klouzajících kolenních kloubů nesmí přesáhnout 15 mm.
Laut Anmeldung sollte sich der Abgabensatz jedoch im Bereich [7 % - 9 %] bewegen.V oznámení však bylo stanoveno, že sazba zůstane v rozmezí [7 %–9 %].
Rückspiegel sind so anzubringen, dass sie sich bei normaler Benutzung nicht bewegen.Zpětná zrcátka musí být připevněna takovým způsobem, aby za normálních podmínek použití zůstávala stabilní.
Vor jeder Messung ist das Fahrzeug nach den Vorschriften des Absatzes 5.4 zu bewegen.Před každým měřením se vozidlo rozhoupe podle odstavce 5.4 níže.
der Staubgehalt in der Luft sollte sich innerhalb der Arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen bewegenprašnost vzduchu by se měla pohybovat v rámci limitů stanovených pracovně-právními předpisy
Dadurch wird ein unnützes Bewegen der Federn verhindert.Pružiny se tedy nepohybují zbytečně sem a tam.
Filterpatrone im Wasser bewegen - nicht abreiben oder abbürsten.Filtrační patronou ve vodě pohybujte - nečistoty neotírejte ani neseškrabávejte kartáčkem.
durch Bewegen einer Betätigungseinrichtung nach unten oder nach links;pohybem ovladače směrem dolů nebo vlevo;
Überprüfen Sie, ob sich der Schwebekörper frei im Gerät bewegen kann.Přezkoušejte, zda se plovák může v přístroji pohybovat.
Mittels geeigneter Transportgeräte ist die Presse zu Bewegen und zu Verpacken.Lis dopravujte a balte pomocí vhodných dopravních zařízení.
etwaige Giftstoffe in der Atmosphäre bewegen sich innerhalb der zulässigen Konzentrationen;žádné toxické materiály v ovzduší nepřekračují přípustné koncentrace;
Vor Inbetriebnahme und vor Bewegen des Fördermoduls sicherstellen, dass dadurch niemand gefährdet wird.Před zapnutím a pohybem dopravního modulu zajistěte, aby jím nebyl nikdo ohrožen.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Quetschgefahr durch sich bewegende Maschinenteile.Nebezpečí pohmoždění pohyblivými součástmi stroje.
Kinetische Energie durch sich bewegende MaschinenteileKinetická energie pohybujících se částí stroje
Ausfall von Einrichtungen zum Anhalten von sich bewegenden Teilenvypadnutí zařízení k zachycení pohybujících se dílů
Nicht in die arbeitende Maschine oder an sich bewegende Teile greifen!Nesahejte na pracující stroj ani na pohybující se díly!
Annäherung eines sich bewegenden Teils an ein feststehendes Teil, Hochdruck, sich bewegende TeilePřiblížení se pohyblivého dílu k pevnému dílu, vysoký tlak, pohybující se díly
Spielfahrzeuge, zum Besteigen und Fortbewegen durch Kinder geeignet (ohne Fahrräder); PuppenwagenDětská vozidla a vozítka (kromě jízdních kol); kočárky pro panenky
Durch das NotEntlüften von Pneumatikzylindern können sich Maschinenteile bewegen auch bei geöffneten Schutztüren.V důsledku nouzového odvzdušňování pneumatických válců může docházet k pohybu součástí stroje také, když jsou otevřené ochranné dveře.