"betreffend" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
betreffenddotyčný

Beispieltexte mit "betreffend"

die Aufmachung betreffendobchodní úpravu, pokud jde o:
fakultative Angaben betreffendnepovinné údaje týkající se:
obligatorische Angaben betreffendpovinné údaje týkající se:
betreffend das isländische Hafengesetz (Island)o islandských zákonech o přístavech (Island)
betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für gefrorenes Saumfleisch von Rinderno dovozních licencích pro mražený hovězí bok
betreffend bestimmte vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest in Litauentýkající se některých prozatímních ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Litvě
betreffend die Gesichtspunkte des Betriebs des europäischen Satellitennavigationssystems, die die Sicherheit der Europäischen Union berühreno aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie
die finanzielle Unterstützung der Union betreffendfinanční podporu Unie, pokud jde o:
die nationale finanzielle Unterstützung betreffendvnitrostátní finanční podporu, pokud jde o:
Betriebsfonds und operationelle Programme betreffendprovozní fondy a operační programy, pokud jde o:
Diese Richtlinie gilt nicht für Konzessionen betreffendTato směrnice se nevztahuje na koncese udělené za účelem:
Krisenpräventions- und -managementmaßnahmen betreffendopatření pro předcházení krizím a jejich řešení, pokud jde o:
Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte betreffendKomise přijímá prováděcí akty týkající se:
Dieses Kapitel enthält Vorschriften über die Marktintervention betreffendTato kapitola stanoví pravidla pro tržní intervenci týkající se:
Einnahmen betreffend den ELERPříjmy týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Einnahmen betreffend den EGFLPříjmy týkající se Evropského zemědělského záručního fondu
Fragen betreffend die Einhaltung der EHS-RichtlinieOtázky týkající se dodržování směrnice o systému ETS
Gemeinsame Outputindikatoren betreffend die TeilnehmerSpolečné ukazatele výstupů týkající se účastníků
Gemeinsame Outputindikatoren betreffend die Einrichtungen sind:Společnými ukazateli výstupů týkající se subjektů jsou:
Vorgänge betreffend das Verzeichnis der WirtschaftsbeteiligtenÚkony v registru hospodářských subjektů
Zahlungsanträge, auch betreffend Ausgaben für FinanzinstrumenteŽádosti o platby včetně plateb pokrývajících výdaje na finanční nástroje

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Betreffender Anlagenteil wird gestopptPříslušná část zařízení se zastaví.
Betreffender Anlagenteil wird gestartetPříslušná část zařízení se spustí.
Betreffende Fischmenge, aufgeschlüsselt nach ArtenMnožství dotčených ryb podle druhů
Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Einzelbeschlüsse erlassen betreffendKomise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout jednotlivá rozhodnutí týkající se:
Anhörung der betreffenden PersonenVyjádření účastníků řízení
Erklärungen der betreffenden Person,prohlášení dotyčné osoby,
Lärmgrenzwert im betreffenden BereichLimity hluku v dané oblasti
dem betreffenden Besatzungsmitglied unddotčenému členu posádky a
Bezeichnung der betreffenden Population.název dotčené populace.
Datum der betreffenden Verwaltungsverfügung.Datum příslušného základního správního nařízení.
Verweis auf die betreffende Verwaltungsverfügung.Odkaz na příslušné základní správní nařízení.