"beteiligt" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
beteiligtúčastný

Beispieltexte mit "beteiligt"

Beteiligt an Waffenfinanzierung und Waffenhandel und an der Umgehung des Embargos.Zapojený do financování zbraní a obchodu s nimi a do činností zaměřených na obcházení embarga.
Beteiligt an der Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, die direkt im iranischen Nuklearprogramm eingesetzt werdenPodílí se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.
An der Repression gegen Zivilisten beteiligt.Zapojený do represí proti civilnímu obyvatelstvu.
Ist an der Entwicklung von Kernreaktoren beteiligt.Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.
Als Offizier am gewaltsamen Vorgehen in Homs beteiligtVojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.
Ist unmittelbar an der Repression gegen Regimegegner beteiligt.Přímo se podílí na represích proti členům opozice.
Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt.Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.
Ist an der Beschaffung von Ausrüstung für das Nuklearprogramm beteiligt.Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.
An der Herstellung von Ausrüstung und Teilen für den Kernbrennstoffkreislauf beteiligt.Zapojená do výroby zařízení a součástek pro jaderný palivový cyklus.
Dänemark beteiligt sich am Beschluss 2007/533/JI.Dánsko se účastní nařízení 2007/533/SVV.
Dänemark beteiligt sich daher nicht an diesem Beschluss —utí neúčastní,
Soll an proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten beteiligt sein.Předpokládá se, že se účastní činností v souvislosti s šířením jaderných zbraní a materiálu.
Gesamtzahl aller Zahlungstransaktionen, an denen Nicht-MFI beteiligt sindPlatební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, celkem
Geschäftsmann, aktiv beteiligt an Finanzgeschäften der Familie Lukaschenko.Podnikatel, aktivní účast na finančních operacích, na nichž se podílí rodina Lukašenkova.
Mindestreservepflichten bei Verschmelzungen, an denen Kreditinstitute beteiligt sindPovinnost minimálních rezerv v případě fúzí, kterých se účastní úvěrové instituce
Zahl der innovationsaktiven Unternehmen, die an Innovationskooperation beteiligt sindPočet inovačně činných podniků, které se podílejí na inovační spolupráci

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beteiligte Unternehmen (*)Zúčastněné společnosti (*)
Anzahl aktive WirtschaftsbeteiligtePočet aktivních hospodářských subjektů
Anzahl inaktive WirtschaftsbeteiligtePočet neaktivních hospodářských subjektů
Gesamtzahl aktive WirtschaftsbeteiligteCelkový počet aktivních hospodářských subjektů
Gesamtzahl inaktive WirtschaftsbeteiligteCelkový počet neaktivních hospodářských subjektů
Aktualisierung Wirtschaftsbeteiligte abgelehntZamítnutí aktualizace hospodářských subjektů
Beteiligungen der an der Emission beteiligten natürlichen und juristischen Personen.Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi.
Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind.Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce
Beteiligte, bei deren Produkten Proben und Analysen durchgeführt werden, sollten Anspruch auf eine zweite Beurteilung haben.Provozovatelé, jejichž produkty jsou předmětem odběru vzorků a rozboru, by měly mít nárok na odvolání a žádost o druhé stanovisko.
Feld 15: Beteiligte UnternehmenKolonka 15: Zúčastněné společnosti
Feld 23: Beteiligte UnternehmenKolonka 23: Zúčastněné společnosti
Bezeichnung der beteiligten Organisation.Název spřízněné organizace.
Kontaktinformationen für den Beteiligten.Kontaktní informace spřízněné strany.
Erklärungen der beteiligten Familienangehörigen,prohlášení dotčených rodinných příslušníků,
Informationsaustausch zwischen beteiligten AkteurenVýměna informací mezi zúčastněnými subjekty
Interesse der nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligtenodářských subjektů navazujících na výrobní odvětví Unie