"bestehen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

bestehenexistovat

Beispieltexte mit "bestehen"

Bestehen der Institutiončinnost základních institucí
Bestehen des Unternehmenspředmět podnikání
Bestehen eines „Dividenden-Stopps“Existence systému pozastavení výplaty dividend
Sie bestehen ausSestávají:
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen TilgungsanreizesExistence navýšení či jiné pobídky ke splacení nástroje
Bestehen irgendwelche Unklarheiten, nehmen Sie mit uns umgehend Kontakt auf.Pokud Vám Vám bude něco nejasné, obratem nás kontaktujte.
Bestehen keine besonderen Vorschriften, so müssen die Leuchten eines gleichen Leuchtenpaares:Pokud nebyly vydány zvláštní pokyny, musí světlomety nebo svítilny tvořící pár:
Bestehen (wirtschaftliche oder anderweitige) Barrieren, die den (oder die) Inhaber von der Ausübung der Rechte abhalten?Zda existují nějaké překážky (ekonomické nebo jiné), které držiteli (nebo držitelům) brání práva uplatňovat.
Der Spiegel muss aus Sicherheitsglas bestehen.Zrcátko je zhotoveno z bezpečnostního skla.
Diese Möglichkeit sollte auch für Unionseinrichtungen bestehen.Tuto možnost by měly mít i subjekty Unie.
Die Kommission überzeugt sich davon, dass solche Systeme bestehen.Komise se ujistí, že tyto systémy existují.
Diese Fahrerlaubnis bleibt bis zum Ablaufen des Führerscheins bestehen.Toto právo trvá do skončení platnosti průkazu.
Diese Rechtsunsicherheit sollte für beide Vertragspartner nicht bestehen.Smluvní strany by neměly setrvávat v právní nejistotě.
Nehmen Sie die Einrichtung nicht in Betrieb solange Unklarheiten bestehen.Dokud se nejasnosti nevysvětlí, neuvádějte zařízení do provozu.
Düngemittel, die aus untereinander gemischten Erzeugnissen des Buchstabens a) bestehen.hnojiva sestávající ze směsi kterýchkoliv výrobků popsaných výše v písmenu a).
Diese Maßnahmen bestehen aus folgendem:Tato opatření sestávají z:
das Bestehen eines ausschließlichen Rechts;existence výhradního práva;
Die Einzelziele dieser Verordnung bestehen darin,Toto nařízení má tyto specifické cíle:
Die Kassenmittel bestehen aus folgenden Elementen:Stav pokladny se skládá z:
Trotz aller Vorkehrungen bestehen folgende RestrisikenNavzdory všem přijatým preventivním bezpečnostním opatřením existují tato zbytková rizika
Bekanntmachung über das Bestehen eines QualifizierungssystemsOznámení o existenci systému kvalifikace
es bestehen mindestens vier landwirtschaftliche Kulturpflanzen,alespoň čtyři plodiny

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bestehende geschützte WeinnamenStávající chráněné názvy vín
Bestehende Abschreibungsmöglichkeiten: …Platná úprava odpisů: …
HPLC-Apparatur, bestehend aus:Zařízení pro HPLC, které se skládá z:
Herzfrequenzmessgerät, bestehend aus:Měřič tepu (pulsoměr) tvořený:
Bestehende Kennung in DatengruppeExistující identifikátor <číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru
Bestehende Kenntnisse und SchutzrechteStávající znalosti
Bestehende fakultative vorbehaltene AngabenStávající nepovinné vyhrazené údaje
Bestehender Wohnraum, neu von Haushalten gekauftExistující obydlí, jež jsou nová v sektoru domácností
bestehende Bohrlöcher und stillgelegte Strukturen.stávající vrty a opuštěné konstrukce.
Bestehende Schutzgebiete sollten ebenfalls berücksichtigt werden.Měly by se rovněž brát v úvahu stávající chráněné oblasti.
bestehend aus einem Träger, mit Poly(vinylchlorid) getränkt, bestrichen oder überzogenSestávající z podkladu impregnovaného, povrstveného nebo potaženého poly(vinylchloridem)
flüssige genießbare Mischungen von tierischen und pflanzlichen Ölen, die vorwiegend aus pflanzlichen Ölen bestehenjedlé kapalné směsi rostlinných nebo živočišných olejů obsahující především rostlinné oleje:
zur vorübergehenden Aussetzung der Einfuhr von Lebensmitteln aus Bangladesch, die Betelblätter („Piper betle“) enthalten oder aus ihnen bestehenkterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše
bei bestehenden Produkten undu existujících výrobků a
Baugruppe, bestehend aus mindestens:Sestava sestávající alespoň z:
Öffnet bereits bestehende ProgrammdateienOtevře existující programové soubory
Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;zachování stávajících trvalých travních porostů;
Kontextmenü eines bestehenden LastpunktschrittesKontextové menu existujícího kroku kritického bodu zatížení
Bündelung im Falle bestehender TransportverträgeKoordinace v případě stávajících smluv o přepravě
Übergangsbestimmungen: Anpassung bestehender BasisrechtsaktePřechodná ustanovení: úprava stávajících základních aktů