"beseitigen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

beseitigenodstranit

Beispieltexte mit "beseitigen"

Störung beseitigenodstraňte poruchu
dauerhafte Störungen beseitigenodstraňování trvalých poruch
Beschädigungen umgehend beseitigenpoškozená místa okamžitě opravte
Beseitigen Sie eine eventuelle mechanische BlockadeOdstraňte případné mechanické zablokování
Den Grund für NotAus beseitigen.Odstraňte důvod nouzového zastavení.
Die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen.Zjistěte příčinu poruchy a odstraňte ji.
Alle bestehenden Gefahren bzw. Störungen beseitigenEliminujte všechna hrozící nebezpečí resp. odstraňte vyskytnuvší se poruchy
Grund für NOTAUS feststellen und bestehende Gefahren beseitigen.Zjistěte důvod nouzového zastavení a odstraňte dosud existující nebezpečí.
Bei Störungen ist diese unverzüglich zu überprüfen und zu beseitigen.Při poruchách musí být poruchy okamžitě přezkoušeny a odstraněny.
Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend durch den Betreiber zu beseitigen.Provozovatel je povinen bezodkladně odstraňovat všechny poruchy, které by mohly mít negativní dopad na bezpečnost.
Beschädigungen sind unmittelbar durch Fachpersonal entsprechend den elektrotechnischen Regeln zu beseitigen.Případná poškození musí specializovaný personál bezprostředně odstranit resp. opravit, a to v souladu s elektrotechnickými zásadami.
Störungen umgehend beseitigen lassen!Poruchy nechejte neprodleně odstranit!
Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei versehentlichem Bruch der Lampe.pokyny, jak uklidit úlomky světelného zdroje v případě jeho náhodného rozbití;
Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beseitigen lassenPoruchy, jež mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost, necháte ihned odstranit.
Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort beseitigen (lassen)!Poruchy, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být neprodleně odstraněny!
Ablagerungen frühzeitig entfernen, da sie sonst nur noch sehr schwer zu beseitigen sind.Usazeniny odstraňujte včas, neboť s plynoucím časem by jejich odstraňování bylo velmi obtížné, ba nemožné.
Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!Zejména poruchy, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost, musí být ihned odstraněny!
im Handbuch des Frequenzumrichters Fehlercode nachschlagen und Ursache beseitigen oder Lastspannung wieder einschaltenvyhledání příčiny v příručce frekvenčního měniče podle indikovaného kódu, odstranění příčiny nebo opětovné zapnutí zátěžového napětí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beschädigungen nicht beseitigen, wenn der Prüfstand unter Druck stehtPoškození neodstraňujte, dokud je zkušební stolice pod tlakem
durch eine weiter gehende Reform des Steuer- und Sozialleistungssystems Arbeitslosigkeitsfallen beseitigen;dále reformovat daňový systém a systém sociálních dávek k odstranění pasti nezaměstnanosti,
Unternehmer, die für Forschung und Diagnose bestimmte Proben zu Bildungszwecken handhaben oder beseitigen;provozovatele, kteří manipulují s výzkumnými a diagnostickými vzorky pro vzdělávací účely nebo tyto vzorky neškodně odstraňují;
Nach Stillstand und vor Wiedereinschalten der Anlage die Störung durch qualifiziertes Personal beseitigen lassen.Po zastavení a před opětovným spuštěním zařízení musí být porucha odstraněna kvalifikovaným personálem.
Der Sinn eines Ausgleichszolls ist jedoch, unfaire Handelspraktiken aufgrund unlauterer Wettbewerbsvorteile zu beseitigen.Důvodem pro uložení vyrovnávacího cla je však náprava nerovných obchodních praktik na základě nedovoleného konkurenčního zvýhodnění.
Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen sie umgehend beseitigen oder beseitigen lassen.Okamžitě je třeba (nechat) odstranit zvláště takové poruchy, které by mohly ohrozit bezpečnost!
das Angebot an erschwinglichen Kinderbetreuungseinrichtungen vergrößern; vordringlich die Ursachen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles beseitigen;zvýšit nabídku a cenovou dostupnost zařízení péče o dítě a přijmout bezodkladně opatření k řešení příčin platových rozdílů mezi muži a ženami.