"beschreiben" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

beschreibenpopisovat

Beispieltexte mit "beschreiben"

Beschreiben Sie die wirtschaftlichen Beweggründe für den Zusammenschluss.Popište hospodářské důvody spojení.
Beschreiben sie kurz für jedes an dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen:S ohledem na každou stranu spojení stručně popište:
Beschreiben Sie für jedes der beteiligten Unternehmen, die die Kontrolle erwerben, die Art seiner Geschäftstätigkeit.U každé strany nebo stran získávající kontrolu popište povahu jejího podnikání.
Beschreiben Sie für jeden Anmelder und die anderen an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen die Art ihrer Geschäftstätigkeit.U každé oznamující strany a jiné strany spojení popište povahu její podnikatelské činnosti.
Beschreiben Sie bitte die die Umwelt, Gesellschaft oder die Volkgesundheit betreffenden Umstände, die die Umsiedlung notwendig gemacht haben.Poskytněte prosím podrobný popis okolností týkajících se životního prostředí, sociálních okolností a okolností týkajících se veřejného zdraví, které činí přemístění nezbytným.
Vorgehen zum Abbau der Presse beschreiben.Popište postup při demontáži lisu.
Das FRM ist im Betriebshandbuch zu beschreiben.Řízení rizik spojených s únavou je popsáno v provozní příručce.
Der Ursprung des Rasters ist zweidimensional zu beschreiben.Počáteční bod souřadnicové sítě je popsán ve dvou rozměrech.
Prüflingsdaten sind Daten, welche den Prüflingstyp beschreiben.Data zkoušeného dílu jsou data, kterými je popsán typ zkoušeného dílu.
Der Inhalt dieser Schulung ist im Betriebshandbuch zu beschreiben.Obsah tohoto výcviku je popsán v provozní příručce;
Demontage, Verpacken, Abtransport, Lagern und Entsorgung sind zu beschreiben.Musí být popsána demontáž, balení, odvoz, skladování a likvidace.
Die Ratingagentur kann spezifische Merkmale ihrer Ratingmethodik beschreiben.Ratingová agentura má možnost popsat specifické rysy své metodiky pro vydávání ratingů.
Bitte kurz beschreiben [22]:…uveďte prosím krátký popis [22]…
Bitte beschreiben Sie jeden Teil der Maßnahme im Einzelnen.Uveďte prosím podrobný popis každé části režimu:
Falls JA, beschreiben Sie die verwendete Manipulationssicherung.Pokud ANO, popište použitý způsob zajištění odolnosti vůči nedovolené manipulaci.
B1 Die Beispiele in diesem Anhang beschreiben rein hypothetische Situationen.B1 Příklady v tomto dodatku představují hypotetické situace.
Bei Doppelklick ohne das Eingabefeld zu beschreiben wird das alte Passwort gelöscht.Při poklepání bez zápisu do vstupního pole se staré heslo smaže.
Sie müssen die fertige Außenverpackung beschreiben und belegen, dass sie robust ist.Musíte popsat hotový vnější obal a prokázat, že je pevný.
Eine nicht strukturiert modellierte Einschränkung, die sich mithilfe des Freitextattributs ‚description‘ beschreiben lässt.Omezení, které není modelováno strukturovaně, ale lze je popsat s použitím atributu obsahujícího volný text ‚description‘.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beschreibendes Bodenthema-Coverage (SoilThemeDescriptiveCoverage)Popisné pokrytí tématu půdy (popisná tematická datová vrstva Půda) (SoilThemeDescriptiveCoverage)
Bitte kurz beschreiben:Uveďte prosím krátký popis:
Beschreibende Bezeichnung des Wirtschaftskomplexes.Popisný název komplexu činností.
Beschreibende Parameter des Bodenthemas (SoilThemeDescriptiveParameterType)Typ popisného parametru tématu Půda (SoilThemeDescriptiveParameterType)
Beschreibender eindeutiger Identifikator für Geo-Objekte in einem bestimmten Datenthema.Popisný jedinečný identifikátor objektu aplikovaný na prostorové objekty v definovaném informačním tématu.
zu beschreiben, wie die Organisation auf Unfälle reagiert;popíší, jak organizace na nehody reaguje,
Kann empirisch (beschreibend) oder theoretisch (genetisch) sein.Mohou být empirické (popisné) nebo teoretické (genetické).
Scanner Liste 2 hat nicht gestartet (Scannerkarte neu beschreiben)Scanner Liste 2 hat nicht gestartet (Scannerkarte neu beschreiben) (Skener seznamu 2 se nespustil, znovu popište kartu skeneru)
Ratingagenturen wenden Ratingmethoden an, die Folgendes beschreiben:Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, jež popisují:
Elektrische Maschinen (jede elektrische Maschinenart getrennt beschreiben)Elektrické stroje (popište každý typ elektrického stroje samostatně)
Name des Profilelement-beschreibenden Parameters (ProfileElementParameterNameValue)Název parametru prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue)
Name des Bodenobjekt-beschreibenden Parameters (SoilDerivedObjectParameterNameValue)Název parametru objektu odvozeného z vlastností půdy (SoilDerivedObjectParameterNameValue)