"beschäftigen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
beschäftigenzaměstnat

Beispieltexte mit "beschäftigen"

Der Betreiber hat ausreichendes Personal für den geplanten Boden- und Flugbetrieb zu beschäftigen.Provozovatel zaměstná dostatečné množství personálu pro plánovaný pozemní i letový provoz.
Der Unternehmer darf Jugendliche in Laserbereichen, in denen Lasereinrichtungen der Klasse 3R, 3B oder 4 betrieben werden, nicht beschäftigen.V laserem ohrožených oblastech, ve kterých se provozují laserová zařízení třídy 3R, 3B nebo 4 nesmí provozovatel zaměstnávat mladistvé osoby .
Durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigen (in EUR)Průměrné náklady na zaměstnance (v EUR)
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen (Teil T)Soukromé domácnosti jako zaměstnavatelé (oddíl T)
Unternehmen mit einer Lohnsumme von rund 3 Mio. NOK beschäftigen durchschnittlich etwa zehn Personen.Podniky se mzdovým fondem v rozsahu 3000000 norských korun budou zaměstnávat v průměru asi 10 osob.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Unternehmen, die sich mit der Gewinnung von Erdöl oder Erdgas beschäftigen,podniky účastnící se těžby ropy nebo zemního plynu,
Unternehmen, die Frachttransporte auf der Straße durchführen und mehr Personen beschäftigen, als dies 50 Mann-Jahren entspricht,podniky poskytující silniční přepravu zboží a zaměstnávající více než 50 člověkoroků,